Temaer og samarbeidspartnere

Seniorsikker

Vi vil at flere skal bo trygt, hjemme – lenge. Med kunnskap og tilrettelegging kan boligen tilpasses, og sannsynligheten for fall og brann reduseres. Med økt alder opplever de fleste at synet blir dårligere, hørselen svekkes, og reaksjonsevnen reduseres. Ma...

Forside til temahefte om seniorsikker

Brannsikkerhet

Norsk statistikk viser at det starter en ny brann omtrent hver 20. minutt  De fleste blir raskt slukket, men nærmere 2000 boliger brenner hvert år, og statistikken viser at omtrent 45 personer mister livet i brann hvert år.  De fleste av disse er mennesker...

tegnet illustrasjon en sykepleier og en brannmann

Sikkerhet i landbruket

I landbruket er det stor risiko for skader og ulykker. Rundt 2010 sto landbruket for 20-30 % av alle dødsulykker i arbeidslivet, selv om det bare hadde 3 % av arbeidsstyrken! Dødsulykkene er heldigvis betydelig redusert, men bønder og arbeidere på gårdsbruk...

Mental helse og forebygging av selvmord

Selv om antall selvmord per 100 000 innbyggere har gått litt ned siden 1990, tar likevel 500-600 personer sitt eget liv hvert år i Norge. Av disse er to tredjedeler menn, og medianalderen for selvmord er 47 år. Selvmord og psykisk uhelse innebærer en stor...

Illustrasjon som skal vise at alle har en mental helse. Foto.

Kriminalitetsforebyggende arbeid

Kriminalitet er en alvorlig samfunnsutfordring som skaper utrygghet og påfører fellesskapet store kostnader. Ved å satse på forebygging investerer vi i en bedre fremtid for samfunnet.

Illustrasjon som viser en tyv ute i en gate. Foto.

Sikkerhet i, på og ved vann

De siste årene har cirka 100 mennesker i Norge druknet hvert år, og ulykkene skjer ofte fort og lydløst. Sårbare grupper er barn og unge generelt, men spesielt flyktninger og innvandrere som ikke er vant til å oppholde seg ved sjø og vann. Gjennom arbeid me...

Illustrasjon som viser mennesker på stranden i ulike aktiviteter. Foto.

Trafikksikkerhet

I Norge har vi en visjon om at ingen skal bli drept eller hardt skadd i vegtrafikken — nullvisjonen. Myndighetene skal sørge for at trafikksystemet er så sikkert at menneskelige feilhandlinger ikke skal føre til død eller alvorlig skade, og trafikantene ska...

Illustrasjon som viser et trafikkbilde. Et skolebarn ved et fotgjengerfelt, en dame i gul vest som stopper en bil. Foto.