Endringer i dokumentene

Metodedokumentet, veilederen og malene som hører til Trygge lokalsamfunn er gjenstand for stadige forbedringer og videreutvikling. Her gir vi oversikt over endringene som blir gjort, versjon for versjon.
Versjon 1.1 / løpende
  • Kravene for sertifisering er tydeliggjort i metodedokumentet. Figuren som viser TL-metoden er oppdatert deretter.
  • Funksjonaliteten er forbedret i pdf-skjemaene
Versjon 1.2 / juni 2016
  • Veilederen er oppdatert med ny beskrivelse av prosessene for sertifisering og resertifisering. De nye rutinene er basert på praksis og erfaringer fra sertifiseringsprosessene som er gjennomført fram til sommeren 2016.
  • Intensjonsavtalen er endret for å forenkle utfyllingen. Skafor skal ikke lenger skrive under avtalen.
  • Øvrige dokumenter er merket med versjon 1.2 / juni 2016. Fra nå vil vi oppdatere versjon og dato i alle dokumentene selv når vi bare gjør endringer i ett av dem. Dette for å fjerne tvil om hvilke versjoner som er de siste oppdaterte.