Slik foregår sertifiseringen

Sertifisering som Trygt lokalsamfunn er et tilbud til kommuner som sikter litt høyere og ønsker en uavhengig vurdering av det skadeforebyggende arbeidet.

Når kommunen først har tatt i bruk TL-metoden og forankret arbeidet lokalt, er veien til sertifisering ubyråkratisk. Det kreves ingen omfattende søknad, kun at kommunen inngår en intensjonsavtale med Skadeforebyggende forum og fyller ut en trygghetsprofil. Gjennom TL-metoden skal øvrig dokumentasjon allerede skal være integrert i kommunens plandokumenter.

Kravene for sertifisering

Hvert trinn i TL-metoden beskriver kravene som gjelder for å bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn. I grove trekk må kommunen vise at den har:

  • tatt i bruk alle trinnene i TL-metoden
  • forankret satsingen politisk, administrativt, i planverk og blant samarbeidspartnere
  • vist evne til å iverksette gode tiltak og skape engasjement og medvirkning lokalt
  • satt i verk måling og dokumentert effekter av arbeidet

Metoden skal ikke være til hinder for originalitet og innovasjon. Derfor er det rom for å avvike fra den, så lenge kommunen viser at den følger intensjonen bak Trygge lokalsamfunn, har en logisk sammenheng mellom utfordringer og prioriteringer, driver kunnskapsbasert forebygging og har evne til å skape reelle forbedringer.

Sertifiseringsprosessen

Sertifiseringsprosessen består av ni steg som er beskrevet i detalj i Trygge lokalsamfunn: Veileder. Den starter ved at kommunen inngår en intensjonsavtale med Skadeforebyggende forum. Etter at kommunen har gjennomført trinn 1-4 i metoden og fylt ut trygghetsprofilen, kobler Skafor inn to sertifisører som følger kommunen videre. Når kommunen har gjennomført de siste trinnene i metoden, blir det avholdt et møte mellom kommunen og sertifisørene. Basert på dette møtet leverer sertifisørene sin innstilling til Skafor, som treffer den endelige beslutningen om sertifisering.

Sertifiseringsrådet

For å sikre uavhengighet i sertifiseringsprosessen, har Skafor etablert et sertifiseringsråd som består av 4–6 medlemmer oppnevnt av forumets styre. Sertifiseringsrådet skal gjøre objektive og faglige vurderinger av søkere og levere sine innstillinger om sertifisering til Skafor.

Sertifiseringsrådets arbeid skjer innenfor et mandat gitt av styret i Skafor.

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn.