Prosess og sertifisering

Alle er velkommen til å bruke metoden for Trygge lokalsamfunn. Sertifisering er ikke et krav, men en mulighet for å sikre lokal forpliktelse, tettere oppfølging underveis i prosessen og en uavhengig vurdering av innsatsen.

To damer holder opp et skilt. ser i kamera.

Trinnene i metoden er beskrevet i detalj i heftet Trygge lokalsamfunn: Modell og metode. Her gir vi noen tips som kan gjøre det enklere å komme i gang i arbeidet:

Forankring er avgjørende

Folkehelseloven pålegger alle kommuner å jobbe med skadeforebygging. Erfaring viser likevel at ytterligere forankring blant politikere og i administrasjonen er nødvendig om arbeidet skal ha effekt. Lokale skadedata og resultater fra andre kommuner kan brukes til å overbevise beslutningstakere og mobilisere ildsjeler. Flere fylkeskommuner har også etablert ordninger for veiledning og økonomisk støtte for å ta i bruk TL-metoden.

Utnytte planprosessen

Kommunen er pålagt å lage et oversiktsdokument over folkehelsen hvert fjerde år. Dokumentet skal inngå i grunnlaget for kommunens planstrategi. Ved å gjøre en skikkelig kartlegging av skader og ulykker i kommunen til dette oversiktsdokumentet kan temaet settes på dagsorden i arbeidet med planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel.

Nyttig nettverk

Nettverket for Trygge lokalsamfunn er åpent for alle interesserte kommuner og et springbrett for å komme i gang med TL-arbeidet. Det er en viktig arena for deling av kunnskap og erfaringer fra skadeforebyggende arbeid. Skadeforebyggende forum bistår også kommuner som ønsker innspill eller veiledning for å jobbe systematisk med forebygging av skader og ulykker.

Veien til sertifisering

Sertifisering er et tilbud for kommuner som ønsker å oppnå status som Trygt lokalsamfunn etter en uavhengig vurdering av forebyggingsarbeidet. Prosessen starter med at kommunen inngår en intensjonsavtale med Skadeforebyggende forum og tar i bruk metoden for Trygge lokalsamfunn. 

Les mer om sertifisering. 

 

Kommuner kan også velge å arbeide for internasjonal godkjenning som Safe Community. Prosessen ivaretas da av International Safe Community Certifying Centre (ISCCC) og gjennomføres på engelsk.

Bli medlem

Som medlem  bidrar du til et tryggere samfunn.