Sertifisering - en mulighet

Tegnet illusrasjon ordfører, media, diplom

Sertifisering er ikke et krav, men en mulighet for å markere og synliggjøre kommunens engasjement. Sertifiseringsprosessen er i seg en måte å trekke kommunens ulike avdelinger inn i trygghetsarbeidet, og arbeidet blir forankret politisk.

De sertifiserte kommunene er foregangskommuner som fungerer som piloter og fyrtårn. Det er kommuner andre kan hente kunnskap og inspirasjon fra.

Veien til sertifisering

  • Intensjonsavtalen skal undertegnes av ordfører og rådmann for å sikre politisk og administrativ forankring.
  • Trygge lokalsamfunn-modellen skal være tatt i bruk. Arbeidet skal være forankret i en tverrsektoriell arbeidsgruppe og de åtte trinnene i metoden skal være innarbeidet i kommunens organisasjon.
  • Trygghetsprofilen skal fylles ut. Det er en selvangivelse i tre deler; Kommuneprofil med fakta og nøkkeltall. Risikoprofil med prioriterte innsatsområder. Sikkerhetsprofil, en gjennomgang av en rekke tiltak som kommunen enten er lovpålagt gjennomføre, eller som beviselig er god praksis for å forebygge ulykker og skader i norske kommuner. 
  • Møter med sertifiseringsrådet. Diskusjon underveis kan gjøres på telefon og i digitale møter, men vi vil gjerne gjennomføre et fysisk sertifiseringsmøte. Disse møtene er en felles læringsarena og en del av kvalitetsarbeidet. Etter møtet skrives en sertifiseringsuttalelse som oppsummerer kommunens arbeid og peker på hva man kan jobbe videre med. Uttalelsen danner grunnlag for sertifisering.
  • Sertifisering og markering. Når kommunen er blitt godkjent skal statusen som Trygt lokalsamfunn markeres. En slik markering kan gjøres på mange forskjellige måter, som et seminar for ansatte i kommunen, som en folkefest på torget eller en markering i kommunestyret. Her vil kommunen motta flagg, skilt og diplom.

Hvem sertifiserer?

Det er etablert et eget sertifiseringsråd som er i dialog med kommunen og gir objektive og faglige vurderinger av søknaden. Sertifiseringsrådets medlemmer utpekes av styret i Skafor. Medlemmene i rådet har ulik bakgrunn og erfaring, men har alle bred kunnskap om TL-modellen, kommunale strukturer, ulykkesforebyggende innsats og lokalt folkehelsearbeid.

Mulighet for internasjonal godkjenning

Norske kommuner kan også søke om internasjonal godkjenning som Safe Community. Prosessen ivaretas da av International Safe Community Certifying Centre (ISCCC) og gjennomføres på engelsk.

TL-Bærum-godkjent.jpg

Trygge lokalsamfunn

Byggeklosser som bygger en "trygghetsmur"

Her kan du bli kjent med samarbeidsmodellen som brukes av bydeler, kommuner og fylker. Målet er å forebygge skader og ulykker. Modellen setter oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet. 

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn. 

Internasjonalt kontaktnett

Logo for Safe Communities

Safe Communities er en internasjonal modell anerkjent av Verdens helseorganisasjon (WHO), og tatt i bruk i mer enn 30 land. Den nasjonale ordningen Trygge lokalsamfunn er en videreutvikling av den internasjonale modellen,...