Om Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn er en godt utprøvd modell og metode for å forebygge ulykker og forhindre skader. Den setter skadeforebygging på agendaen og hjelper kommuner med å jobbe systematisk for å skape trygghet for innbyggerne.

Folkehelseloven pålegger norske kommuner å forebygge ulykker og skader. Arbeidet kan være tidkrevende og effektene ofte langsiktige. Gevinstene er likevel tydelige. Det viser erfaringer fra kommuner som følger modellen for Trygge lokalsamfunn (TL). Systematisk skadeforebygging gir færre skader, tryggere innbyggere og lavere kostnader for helse og rehabilitering. 

Norsk metode for norsk virkelighet

Folkehelsemeldingen anbefaler Trygge lokalsamfunn som et veiledningskonsept og et verktøy for å effektivisere, systematisere og forenkle kommunenes arbeid med ulykkesforebygging, og sette kommunale oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet. TL-metoden er tilpasset norsk lovverk og norsk virkelighet, og gir kommuner oppskriften til å styrke forebyggingen, trinn for trinn.

Åpen for alle, mulighet for sertifisering

TL-metoden kan brukes av alle som ønsker å forebygge ulykker og skader i lokalsamfunnet. Kommuner som tar i bruk metoden, og de som  bare vil bli mer kjent med modellen, er velkomne til å delta i  det nasjonale nettverket for Trygge lokalsamfunn. Kommuner som tar metoden i bruk kan  søke om sertifisering som Trygt lokalsamfunn. Ved inngangen til 2018 hadde 26 kommuner og fylkeskommuner oppnådd slik sertifisering. Andre kommuner er på vei mot sertifisering, og mange flere deltar i nettverket. 

Trygge lokalsamfunn gir gevinster

TL-metoden er handlingsrettet og gir gevinster. Den bygger på kunnskap om lokale utfordringer, og inviterer til lokale løsninger. Mange kommuner opplever også at TL-arbeidet blir en driver i andre deler av folkehelsearbeidet. TL-metoden er rettet mot ulykker og skader, men systematikken er generell og har stor overføringsverdi til andre oppgaver som er pålagt kommunen.

Vestfold viser vei

Vestfold viser vei - brosjyre

Trygge lokalsamfunn står for en systematisk og langsiktig arbeidsmåte som involverer hele kommunen i skade- og ulykkesforebygging. Konseptet blir brukt av kommuner over hele verden. I Norge er Vestfold kommet lengst, ved a...