Om Trygge lokalsamfunn

Liten gutt står foran mange små barn. Alle har på seg gule refleksvester med TL-logoen på. Foto.

Folkehelseloven pålegger norske kommuner å forebygge skader og ulykker. Trygge lokalsamfunn er en godt utprøvd metode for dette arbeidet. Systematisk forebygging gir færre skader, tryggere innbyggere og reduserte kostnader for helse og rehabilitering. Metoden kjennetegnes av politisk forankring, samarbeid på tvers av sektorer og profesjoner, samspill med lokale krefter og livsløpsperspektiv. 

Det lokale arbeidet bygger på kunnskap og erfaring. Samtidig ivaretas krav som stilles i folkehelseloven og plan- og bygningsloven, og retningen som pekes ut i FNs bærekraftsmål.

Norsk metode for norsk virkelighet

Regjeringen anbefaler Trygge lokalsamfunn som et veiledningskonsept for å effektivisere, systematisere og forenkle kommunenes arbeid med ulykkesforebygging. Metoden er omtalt i folkehelsemeldinger, trafikksikkerhetsmeldinger og andre styringsdokumenter.

Metoden bygger på det internasjonale konseptet Safe Communities, som er tatt i bruk i mer enn 30 land, men er tilpasset norsk lovverk og en norsk virkelighet.

Åpen for alle, mulighet for sertifisering

Metoden kan brukes som en overgripende struktur for hele det lokale arbeidet for folkehelse og sikkerhet, eller for spesielle temaområder, som f.eks. eldresikkerhet eller brannforebyggende arbeid. Skadeforebyggende forum (Skafor) tilbyr råd og veiledning, men arbeidet må gjøres i kommunen og i de ulike virksomhetene. Flere fylkeskommuner har også etablert ordninger for veiledning og økonomisk støtte til kommuner som vil ta i bruk TL-metoden.

Kommuner som tar metoden i bruk kan søke om sertifisering som Trygt lokalsamfunn. 

Omslag-utsnitt-fullbredde.jpg

Trygge lokalsamfunn gir gevinster

Metoden er handlingsrettet og gir gevinster i helse og økonomi. Den bygger på kunnskap om lokale utfordringer og inviterer til samarbeid på tvers av avdelinger og profesjoner. Mange kommuner opplever at TL-arbeidet blir en driver også for andre deler av folkehelsearbeidet. Metoden er rettet mot ulykker og skader, men systematikken er generell og har stor overføringsverdi til andre oppgaver som er pålagt kommunen. Dette blir også understreket i en studie Transportøkonomisk institutt har gjort av Trygge lokalsamfunnsarbeidet i Vestfold.

Utnytte planprosessen

Norske kommuner er pålagt å lage et oversiktsdokument over folkehelsen hvert fjerde år. Dokumentet skal inngå i grunnlaget for kommunens planstrategi. Kartlegging av skader og ulykker er en naturlig del av oversiktsdokumentet og dermed også i arbeidet med planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel.

Trygge lokalsamfunn - temahefte

Tre sider fra brosjyren vises oppå hverandre. Foto.

Her kan du bli kjent med metoden som brukes av bydeler, kommuner og fylker. Målet er å forebygge skader og ulykker. Trygge lokalsamfunn setter oppgaver innenfor sikkerhet og folkehelse inn i en samlet helhet. 

Informasjonskort

Skadeforebyggende forum (PDF)

Trygge lokalsamfunn (PDF)

Ønsker du å få kortene tilsendt ferdig trykket, ta kontakt på post@skafor.org.