SKI KOMMUNE

Landskapsbilde av Ski

 

 

"Den store endringen som skjer i Ski sentrum, krever et kontinuerlig forbedringsarbeid og samarbeid om trafikksikkerhet. Godkjenning som Trygt lokalsamfunn og Trafikksikker kommune er god forpliktelse til videre utviklingsarbeid."

Ski kommune ligger i Follo, Akershus, og har 30.880 innbyggere.

Hovednæringen i kommunen er handel og industri. Follobanen er under utbygging og Ski skal bli et regionalt knutepunkt. Det er og blir stor anleggsvirksomhet i flere år framover og samarbeid om utvikling av bærekraftige sentrumsområder og trygge oppvekstforhold i hele kommunen er svært viktig.

Kommunene Ski og Oppegård har vedtatt kommunesammenslåing fra 2020 til Nordre Follo kommune.

Ski har gjennomført flere suksessfulle Trygghetsvandringer i kommunen i samarbeid med Risikorydding. I 2016 ble kommunen sertifisert som en Trafikksikker kommune.

Ski ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2002, og re-godkjent i 2010 og 2016.


Areal: 165 km²
 

Innsatsområder:

  • Vold i nære relasjoner
  • Trafikksikkerhet med prioritert på skoleveier og myke trafikanter
  • Universell utforming av kommunen
  • Struktur i arbeidet med helsekonsekvensutredninger
  • Fallforebygging
  • Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunen
  • Beredskapsplan for kommunen 
  • Plan for tilsyn i barnehager og skoler 
  • Tiltaksplan mot mobbing i grunnskolen 
  • Brannvern for risikoutsatte grupper

Kontaktperson

Navn: Hege Nærvåg, rådgiver i helsefremmende og forebyggende arbeid.
Epost:  hege.narvag@ski.kommune.no
Tlf:   + 47 91659631