SKI KOMMUNE

 

 

"Den store endringen som skjer i Ski sentrum, krever et kontinuerlig forbedringsarbeid og samarbeid om trafikksikkerhet. Godkjenning som Trygt lokalsamfunn og Trafikksikker kommune er god forpliktelse til videre utviklingsarbeid."

Landskapsbilde av Ski
Ski kommune
Ski kommune ligger i Follo, Akershus, og har 30.880 innbyggere.

Hovednæringen i kommunen er handel og industri. Follobanen er under utbygging og Ski skal bli et regionalt knutepunkt. Det er og blir stor anleggsvirksomhet i flere år framover og samarbeid om utvikling av bærekraftige sentrumsområder og trygge oppvekstforhold i hele kommunen er svært viktig.

Kommunene Ski og Oppegård har vedtatt kommunesammenslåing fra 2020 til Nordre Follo kommune.

Ski har gjennomført flere suksessfulle Trygghetsvandringer i kommunen i samarbeid med Risikorydding. I 2016 ble kommunen sertifisert som en Trafikksikker kommune.

Ski ble godkjent som et Trygt lokalsamfunn i 2002, og re-godkjent i 2010 og 2016.


Areal: 165 km²
 

Innsatsområder:

  • Vold i nære relasjoner
  • Trafikksikkerhet med prioritert på skoleveier og myke trafikanter
  • Universell utforming av kommunen
  • Struktur i arbeidet med helsekonsekvensutredninger
  • Fallforebygging
  • Risiko og sårbarhetsanalyse for kommunen
  • Beredskapsplan for kommunen 
  • Plan for tilsyn i barnehager og skoler 
  • Tiltaksplan mot mobbing i grunnskolen 
  • Brannvern for risikoutsatte grupper

Kontaktperson

Navn: Hege Nærvåg, rådgiver i helsefremmende og forebyggende arbeid.
Epost:  hege.narvag@ski.kommune.no
Tlf:   + 47 91659631