Modell og metode

Trygge lokalsamfunn som modell bygger på politisk og administrativ forankring, tverrsektorielt samarbeid, lokal medvirkning og bærekraftige, langsiktige tiltak. Det er en systematisk, praktisk og handlingsrettet metode som er tilpasset norske kommuner. Kort fortalt; klokskap satt i system for en tryggere hverdag. 

En sirkel som skjematisk viser arbeidet med Trygge lokalsamfunn

Fire grunntanker som vil sikre effektiv forebygging gjennom hele livsløpet

Kunnskapsbaserte tiltak 
Målrettet forebygging av skader og ulykker krever kunnskap om lokale og nasjonale skademekanismer, og om hvilke tiltak som virker. Lokal tilpasning av kunnskapsbaserte tiltak er en nøkkel til suksess.

Tverrsektorielt samarbeid 
Tverrsektorielt samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor er nødvendig for å lykkes med å gjøre lokalsamfunnet tryggere for alle.

Medvirkning og samspill
Lokale aktører - lag og foreninger, bedrifter, innbyggere og ildsjeler -  har verdifull kunnskap om risikofaktorer i nærmiljøet og er viktige ressurser og støttespillere i det skadeforebyggende arbeidet. 

Livsløpsperspektiv 
Det skadeforebyggende arbeidet må fange opp viktige risikofaktorer og omfatte tiltak knyttet til ulike livsfaser, målgrupper og arenaer.

Veiledning og verktøy

TL-metoden gir kommuner verktøyene de trenger for å jobbe – systematisk og praktisk – med å skape trygghet, trivsel og økt livskvalitet. Den er laget som en rettesnor for alle kommuner som ønsker å jobbe metodisk med å forebygge skader og ulykker. Samtidig beskriver den en arbeidsprosess for de av kommunene som ønsker å bli sertifisert som Trygt lokalsamfunn. 

Tilpasset planprosesser

Metoden er utviklet for å gjøre de skadeforebyggende arbeidet mest mulig integrert i kommunens planer, tjenester og tiltak. Den er basert på prinsippene i folkehelseloven og plan- og bygningsloven, og kan derfor gjennomføres som en naturlig del av kommunens planprosesser.

TL-metoden i åtte trinn uten tekst

8 trinn til trygghet

TL-metoden består av åtte trinn. De første fire viser veien til etablering av arbeidet, kartlegging og vurdering av risiko, og forankring av arbeidet i kommunens planverk. Trinnene 4–8 danner et kvalitetshjul, der kommunen hvert år skal vurdere organiseringen av arbeidet, sikre medvirkning, iverksette tiltak og evaluere innsatsen.

Vi har utviklet veiledningsmateriell og verktøy som vil være til nytte i det lokale arbeidet

Bli medlem

Som medlem  bidrar du til et tryggere samfunn. 

Informasjonskort

Skadeforebyggende forum (PDF)

Trygge lokalsamfunn (PDF)

Ønsker du å få kortene tilsendt ferdig trykket, ta kontakt på post@skafor.org.