Kunnskapsbasert innsats

Modellen for Trygge lokalsamfunn er basert på tilpassing av kunnskapsbaserte tiltak til lokale forhold. God forankring, tverrsektorielt samarbeid og lokal medvirkning sikrer effektiv forebygging gjennom hele livsløpet til innbyggerne.

Modell med figure grunntanker

Fire grunntanker er sentrale i TL-modellen: 

Kunnskapsbasert

Målrettet forebygging av skader og ulykker krever kunnskap om lokale og nasjonale skademekanismer, og om hvilke tiltak som virker. 

Tverrsektorielt

Tverrsektorielt samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor er nødvendig for å lykkes med å gjøre lokalsamfunnet tryggere for alle.

Medvirkning

Lokale innbyggere har verdifull kunnskap om risikofaktorer i nærmiljøet og er viktige ressurser og støttespillere i det skadeforebyggende arbeidet. 

Livsløp

Det skadeforebyggende arbeidet må fange opp viktige risikofaktorer og omfatte tiltak knyttet til ulike faser av folks livsløp, fra vugge til grav.