Tips til å komme i gang

Alle er velkommen til å bruke metoden for Trygge lokalsamfunn. Sertifisering er ikke et krav, men en mulighet for å sikre lokal forpliktelse, tettere oppfølging underveis i prosessen og en uavhengig vurdering av innsatsen.

Trinnene i metoden er beskrevet i detalj i heftet Trygge lokalsamfunn: Modell og metode. Her gir vi noen tips som kan gjøre det enklere å komme i gang i arbeidet:

Forankring er avgjørende

Folkehelseloven pålegger alle kommuner å jobbe med skadeforebygging. Erfaring viser likevel at ytterligere forankring blant politikere og i administrasjonen er nødvendig om arbeidet skal ha effekt. Lokale skadedata og resultater fra andre kommuner kan brukes til å overbevise beslutningstakere og mobilisere ildsjeler. Flere fylkeskommuner har også etablert ordninger for veiledning og økonomisk støtte for å ta i bruk TL-metoden.

Utnytte planprosessen

Kommunen er pålagt å lage et oversiktsdokument over folkehelsen hvert fjerde år. Dokumentet skal inngå i grunnlaget for kommunens planstrategi. Ved å gjøre en skikkelig kartlegging av skader og ulykker i kommunen til dette oversiktsdokumentet kan temaet settes på dagsorden i arbeidet med planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel.

Nyttig nettverk

Nettverket for Trygge lokalsamfunn er åpent for alle interesserte kommuner og et springbrett for å komme i gang med TL-arbeidet. Det er en viktig arena for deling av kunnskap og erfaringer fra skadeforebyggende arbeid. Skadeforebyggende forum bistår også kommuner som ønsker innspill eller veiledning for å jobbe systematisk med forebygging av skader og ulykker.

Veien til sertifisering

Sertifisering er et tilbud for kommuner som ønsker å oppnå status som Trygt lokalsamfunn etter en uavhengig vurdering av forebyggingsarbeidet. Prosessen starter med at kommunen inngår en intensjonsavtale med Skadeforebyggende forum og tar i bruk metoden for Trygge lokalsamfunn. Sertifiseringsprosessen er beskrevet nærmere her og i Trygge lokalsamfunn: Veileder som du finner lenke til øverst til høyre.

Kommuner kan også velge å arbeide for internasjonal godkjenning som Safe Community. Prosessen ivareta da av International Safe Community Certifying Centre (ISCCC) og gjennomføres på engelsk.