Oversikt alle Trygge Lokalsamfunn

ALVDAL KOMMUNE

    "Fagrådet for folkehelse viderefører det skade- og ulykkesforebyggende arbeidet etter de 6 kriteriene for Trygge lokalsamfunn. Fagrådet skal jobbe for å mobilisere frivillige lag og foreninger til å sette folkehelse på agendaen gjennom prosjekter,...

Landskapsbilde av Alvdal
Alvdal kommune

BERGEN KOMMUNE

  "Den tverretatlige planen «Bergens Barn – byens framtid» har fått positiv respons hos politikere, og gir gode eksempler på tverretatlig forebyggende innsats.  Sammen med den fokuserte innsatsen for barns oppvekst, ny Etat for Inkludering og frivillige...

Landskapsbilde av Bergen
Bergen kommune

BÆRUM KOMMUNE

  "Skader og ulykker i barnehager og skoler har kommunen i dag for dårlig oversikt over. Barn og unge skal kunne leke, klatre og utforske. Skrubbsår og blåmerker hører med til barndommen, men alvorlige skader som gir funksjonstap og varige men må vi gjøre d...

Representanter for Bærum kommune foran rådhuset
Bærum kommune

FREDRIKSTAD KOMMUNE

      "Barns uterom er en tverrsektoriell arbeidsgruppe med ansvar for opparbeidelse, vedlikehold og sikkerhet på kommunens utearealer for barn og unge (skole, barnehager og lekeplasser)."

Landskapsbilde av Fredrikstad
Fredrikstad kommune

FLORA KOMMUNE

    "Førebyggande heimebesøk for eldre vektlegg førebygging av skader. På institusjon og i heimetenestene har vi starta med å kartlegge fall og årsak. Vi sjår nedgang i lårhalsbrot for femte året på rad. Vi har starta samarbeid med Helse-Førde for å sjå på...

Landskapsbilde av Flora
Flora kommune

FÆRDER KOMMUNE

    "Verdifull transport er en konkurranse med pengestøtte til to frivillige lag/organisasjoner som jobber systematisk med trafikksikkerhet i egen organisasjon."

Sommerbilde av hav og båt
Færder kommune

GLOPPEN KOMMUNE

    "Vi har tru på at felles bevisstgjering og fokus gir ein viktig førebyggande effekt og gjer oss betre istand til å prioritere. Kommunen, både innbyggarar, administrasjon og politikarar har fokus på å gjere det tryggare og meir framkomeleg for gåande og...

Landskapsbilde av Gloppen
Gloppen kommune

HARSTAD KOMMUNE

      "På verdens aktivitetsdag arrangerer Trygge lokalsamfunn Harstad en aktivitetsmesse for eldre. Her blir det bl.a. gjennomført to fellestreninger hvor over 80 personer får gjennomgått sikkerhetsøvelser for eldre."

Landskapsbilde av Harstad
Harstad kommune

HØYANGER KOMMUNE

    "Tryggleiksveka er ein årleg arena kvar innbyggjarane kan få meir informasjon om tryggleiksarenaer i kommunen, og veka gir tilbod til alle aldersgrupper gjennom veka. Gjennom ulike tema i ulike år prøver kommunen å dekke ulike arenaer og aktuelle tema. "

Landskapsbilde av Høyanger
Høyanger kommune

KLEPP KOMMUNE

      "Seniortrenarordning er heile tida under utvikling, og nytt namn er «treningsven». Dette er en god måte å samarbeida med frivillige. Klepp har prosjekt med frivilligkoordinator, og fallførebygging for eldre er eit område som opplagt skal vidareutvikla...

Landskapsbilde av Klepp
Klepp kommune

KVAM KOMMUNE

  "Trygge lokalsamfunnsarbeidet i Kvam gjer at fleire i kommunen vår har fokus på skadeførebygging. Døme på dette er pleie og omsorgsektoren med fallregistrering. Brannavdelinga er i gang med brannførebyggande arbeid i samarbeid med PLO, privat næringsliv...

Landskapbilde av Kvam
Kvam kommune

LARVIK KOMMUNE

    "TL-gruppen i kommunen er etablert som del av kommunens administrative folkehelsenettverk. Dette medfører at TL-arbeidet inngår som tydeligere definert i kommunens folkehelsearbeid og satsingsområdene får større oppmerksomhet gjennom tiltak, oppfølging ...

Landskapsbilde av Larvik
Larvik kommune

LUSTER KOMMUNE

  "Vi har sykkelopplæring og kontroll av syklar i samarbeid med politiet for trygg skuleveg. Det gjev særs god effekt i å samarbeide med politiet i høve tiltaka. Både føresette og borna gjer ein ekstra innsats når politiet kjem. Informasjonen som politiet...

Landskapsbilde av Luster
Luster kommune

NISSEDAL KOMMUNE

    "I Nissedal har vi organisert oss i eit råd som vi kaller Folkehelserådet – Trygge Nissedal. Vi har møte 2-3 gange i året. Vi har i arbeidet med kommuneplanen, samfunnsdelen og i handlingsprogrammet fått inn videre satsning på TL-modellen, som ein del a...

Landskapsbilde av Nissedal
Nissedal kommune

OS KOMMUNE

      "Os kommunes arbeid er temmelig automatisert i sin struktur og det har ikke vært endringer i arbeidsformen. Over 10 år med registrering av ulykker viser en jevn reduksjon i antall ulykker."

Landskapsbilde av Os
Os kommune