Fakta om trafikkulykker

Trafikk tar fortsatt liv, til tross for mange års målrettet innsats. I 2016 omkom 135 personer på norske veier. Samme år ble fem tusen skadd. Menn er sterkt overrepresentert blant omkomne i trafikken (8 av 10). 

Syklist i trafikken

Flertallet av de drepte i trafikken er bilførere eller førere av motorsykkel; deretter kommer passasjerer i bil. I 2016 var det en økning i antall myke trafikanter – særlig syklister, men også fotgjengere – som omkom, i forhold til året før. Antall drepte økte noe i 2015 i forhold til året før, mens 117 trafikkdrepte i 2015 var det laveste tallet siden 1947 – da det ennå var rasjonering på biler. Norge ligger helt i toppen av landene i Europa når det gjelder lavt antall ulykker. Omfanget av lettere skadde er derimot dårlig dokumentert på grunn av underrapportering.

  • Av 135 drepte i 2016 var 75 i bil; 22 på MC; 12 på sykkel; 14 fotgjengere.
  • Av 135 drepte i 2016 var 111 menn, 24 kvinner: færre kvinner enn i 2015.
  • Av 135 drepte i 2016 var 40 i aldersgruppen 18–34 år; 46 var 45–64 år.

Unge bilførere er overrepresentert i ulykker, og mannlige sjåfører overrepresentert. Mye av årsaken er lite erfaring og mangelfull dyktighet, samt dårlig oppmerksomhet på veien. Høy fart er også medvirkende både til utforkjøring, påkjørsler og møteulykker med andre kjøretøy. De typiske ungdomsulykkene skjer oftest om natta. Statistikk viser at de ni første månedene gutter har førerkort er de mest ulykkesutsatte.

Antall barn som omkommer i trafikken har gått sterkt ned, bl.a. takket være bedre sikring i bil, med seter og belter. I 2016 omkom ingen barn under 6 år i trafikken. Imidlertid viser undersøkelser at mange monterer bilseter for små barn feil, og at bilbeltet festes feil. For å kunne beholde slike gode resultater som fra 2016 er det viktig at barn sikres riktig i kjøretøy.

Økning av antall eldre medfører særlige utfordringer for sikkerheten, fordi ulykkesrisikoen øker vesentlig for trafikanter over 75 år. Ulykker i denne aldersgruppen får generelt også større konsekvenser. Eldre er i tillegg mest utsatt for alvorlige fotgjengerulykker. Om lag 80 prosent av disse skjer ved kryssing av vei; ca. 40 prosent i gangfelt.

Stor andel av alle ulykker med drepte og hardt skadde i Norge skjer på veier med fartsgrense 50 km/t eller lavere, og spesielt er gående og syklister utsatt i disse områdene. I 2016 utgjorde syklistene 9 prosent av de drepte og 13 prosent av de hardt skadde. Vi må tilbake til 2003 for å finne et år med flere drepte og hardt skadde syklister enn i 2016.

Trafikkulykker påfører de rammede store menneskelige lidelser, og mange av de som overlever får varige mén. Forebygging av ulykker krever store investeringer, mens ulykker innebærer store samfunnsmessige kostnader til behandling og oppfølging av skadde, i tillegg til materielle skader.