Fakta om trafikkulykker

Trafikk tar fortsatt liv, til tross for mange års målrettet innsats. I 2017 omkom 106 personer på norske veier, mens det i 2018 gikk opp til 108 personer. Samme år ble 665 hardt skadd. Menn er sterkt overrepresentert blant omkomne og hardt skadde i trafikken. 

Syklist i trafikken

Flertallet av de drepte i trafikken er bilførere eller førere av motorsykkel; deretter kommer passasjerer i bil. Norge ligger helt i toppen av landene i Europa når det gjelder lavt antall ulykker. Omfanget av lettere skadde er derimot dårlig dokumentert på grunn av underrapportering.

  • Av 108 drepte i 2018 var 61 i bil; 15 på MC og moped; 13 var fotgjengere og 8 var syklister.
  • Av 108 drepte i 2018 var 83 menn og 25 kvinner.
  • Av 108 drepte i 2018 var 1 i aldersgruppen 0-15 år, 17 var 16–24 år; 22 var 25–44 år; 37 var 45-64 år; 31 var 65 år eller eldre.

Unge bilførere er overrepresentert i ulykker, og det er flest mannlige sjåfører. Mye av årsaken er lite erfaring og mangelfull dyktighet, samt dårlig oppmerksomhet på veien. Høy fart er også medvirkende både til utforkjøring, påkjørsler og møteulykker med andre kjøretøy. De typiske ungdomsulykkene skjer oftest om natta. Statistikk viser at de ni første månedene gutter har førerkort er de mest ulykkesutsatte.

Antall barn som omkommer i trafikken har gått sterkt ned, bl.a. takket være bedre sikring i bil, med seter og belter. I 2017 omkom to barn under 6 år i trafikken. Imidlertid viser undersøkelser at mange monterer bilseter for små barn feil, og at bilbeltet festes feil. For å kunne få antallet ned til 0 er det viktig at barn sikres riktig i kjøretøy.

Økning av antall eldre medfører særlige utfordringer for sikkerheten, fordi ulykkesrisikoen øker vesentlig for trafikanter over 75 år. Ulykker i denne aldersgruppen får generelt også større konsekvenser. Eldre er i tillegg mest utsatt for alvorlige fotgjengerulykker. Om lag 80 prosent av disse skjer ved kryssing av vei; ca. 40 prosent i gangfelt.

Stor andel av alle ulykker med drepte og hardt skadde i Norge skjer på veier med fartsgrense 50 km/t eller lavere, og spesielt er gående og syklister utsatt i disse områdene. I 2016 utgjorde syklistene 9 prosent av de drepte og 13 prosent av de hardt skadde. Vi må tilbake til 2003 for å finne et år med flere drepte og hardt skadde syklister enn i 2016.

Trafikkulykker påfører de rammede store menneskelige lidelser, og mange av de som overlever får varige mén. Forebygging av ulykker krever store investeringer, mens ulykker innebærer store samfunnsmessige kostnader til behandling og oppfølging av skadde, i tillegg til materielle skader.