Brannsikkerhet

Tegnet illustrasjon, bygård i brann

Vi har egne rådgivere som jobber med brannforebygging, og som oppmuntrer til tverrsektorielt samarbeid i og mellom kommuner og etater. Økt samarbeid og god kommunikasjon mellom ulike kommunale tjenesteytere er viktige forutsetninger for systematisk brannforebygging. 

Våre nasjonale pådrivere er i dialog med brannvesen og kommunale hjemmetjenester over hele landet for å bidra med kunnskap og veiledning og for å se hvordan ulike samarbeidsmodeller fungerer i praksis. Her kan du lese mer om prosjektet.  

Risikoutsatte grupper

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tilhører tre av fire personer som omkommer i brann en såkalt risikoutsatt gruppe. Av disse omkommer ni av ti i eget hjem, og halvparten mottar tjenester i hjemmet fra kommunen, oppgir DSB.

Vi ser baksiden av en eldre person som sitter i rullestol. Ute på gaten foran noen hus i et boligstrøk.

Kommunens ansvar og oppgaver

Kommunen har gjennom flere regelverk en rekke oppgaver som skal ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper.

Illustrasjon av en flere hus hvor man ser inn vinduer og balkonger og forskjellige mennesker som samhandler.

Erfaringsdeling og eksempler

Mange kommuner har gode samarbeid mellom ulike tjenesteområder. Erfaringsutveksling bidrar til økt kunnskap, motivasjon og effektivitet. Kommunene i Norge er forskjellige og har ulike forutsetninger. Derfor er det vanskelig å fastsette én bestemt modell ell...

Illustrasjon som viser puslespillbiter

Kontakt oss

Vi er her for deg som ønsker å etablere samarbeid eller forbedre eksisterende arbeid med systematisk brannsikkerhetsarbeid i kommunen. Vi vil også gjerne innhente kunnskap og erfaringer som kan deles med andre.

Man ser ansiktet til to jenter som smiler mot kamera.

Samarbeid for økt brannsikkerhet

Skjermdump av en brosjyre som heter Samarbeid for økt brannsikkerhet

Skafor samarbeider med DSB og Helsedirektoratet for å øke brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper. To nasjonale pådrivere skal følge opp, veilede og motivere kommuner til å etablere tverrfaglig samarbeid.  

Fallbarometer

Tegnet illustrasjon-dame med hund

I Norge blir det registrert et nytt hoftebrudd hver time. Det er en påkjennelse for den enkelte og for pårørende. Mange får aldri tilbake den livskvalitet de hadde før bruddet. Hoftebrudd er en utfordring for folkehelsen o...

Seniorsikker - temahefte

Vi lever lenger. Vi må også leve trygt.