Risikoutsatte grupper

Vi ser baksiden av en eldre person som sitter i rullestol. Ute på gaten foran noen hus i et boligstrøk.

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tilhører tre av fire personer som omkommer i brann en såkalt risikoutsatt gruppe. Av disse omkommer ni av ti i eget hjem, og halvparten mottar tjenester i hjemmet fra kommunen, oppgir DSB.

Risikofaktorer

Risikoutsatte, eller sårbare, grupper defineres her som grupper av mennesker som av ulike årsaker har større sannsynlighet for å starte en brann eller begrenset evne til å:

  1. forebygge brann
  2. oppdage brann
  3. varsle og slokke brann
  4. evakuere ved egen hjelp

Faktorer som svekker reaksjonsevnen (rusmidler, mental eller fysisk funksjonsnedsettelse), kombinert med faktorer som øker sannsynligheten for brannstart (for eksempel røyking og bruk av bar ild), svekker brannsikkerhetsnivået betydelig. [Rett tiltak på rett sted]

Det er et uttalt mål og ønske at flest mulig skal bo lengst mulig hjemme. Dette fører til at flere personer med høyere risiko for å omkomme i brann bor i egen bolig eller omsorgsbolig enn tidligere.

Brannsikkerheten i et privat hjem er i mange tilfeller dårligere tilpasset den enkeltes behov enn den er i en offentlig institusjon. Utgangspunktet i bygningsregelverket er at beboeren skal kunne redde seg ut av boligen ved egen hjelp dersom det skulle oppstå brann.

Samarbeid i kommunen

En utvikling med flere hjemmeboende personer i risikoutsatte grupper kan medføre en økning i antall omkomne i boligbrann dersom det ikke gjøres målrettede tiltak.

Samarbeid mellom kommunale tjenesteytere som er i kontakt med personer i risikoutsatte grupper er derfor et viktig tiltak for å bedre brannsikkerheten hos disse.