Erfaringsdeling og eksempler

Illustrasjon som viser puslespillbiter

Mange kommuner har gode samarbeid mellom ulike tjenesteområder. Erfaringsutveksling bidrar til økt kunnskap, motivasjon og effektivitet.

Kommunene i Norge er forskjellige og har ulike forutsetninger. Derfor er det vanskelig å fastsette én bestemt modell eller foreslå én spesifikk løsning som kan passe alle kommuner. Her har vi samlet noen gode forslag til måter å løse ulike utfordringer på.

Uformell suksess – Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune er et godt eksempel på at forankring alene ikke er en forutsetning for å lykkes. Selv om kommunen foreløpig ikke har en formell samarbeidsavtale mellom de forskjellige tjenesteyterne er det tydelig at etatene er bevisst sine ansvarsområder og har gode samarbeid på tvers. 

 

Samarbeid over tid – Klepp kommune og Rogaland brann og redning IKS

Det holdes faste møter mellom kommunen og representanter fra Rogaland brann og redning IKS to ganger i året. På disse møtene inviteres ledere fra forskjellige etater i kommunen, eksempelvis ansatte fra psykisk helse og rus, boligkontor, flyktningtjeneste, miljøtjeneste, hjemmetjeneste, vedlikeholdssjef og rådgiver helse og velferd. Samarbeidet har pågått i mange år.

Sjekkliste Klepp

 

Det enkle er ofte det beste – Arendal kommune og Østre Agder brannvesen

I Arendal kommune består brannsjekken kun av ett spørsmål: Kan pasienten ivareta sin egen brannsikkerhet? Dette krever selvsagt kunnskap, noe Østre Agder brannvesen har bidratt med gjennom undervisning av helsepersonell.

Undervisning til helsetjenesten 

 

Samarbeid internt og eksternt – Sogn brann og redning IKS

Sogn brann og redning IKS har utarbeidet et «lommekort» med enkel beskrivelse av når og hvordan en bekymringsmelding bør meldes til brannvesenets forebyggende avdeling. Denne brukes i hovedsak av beredskap og fører til økt samarbeid internt, men kan også deles til andre etater.

Lommekort "Ser du noko urovekkande?" 

 

Brannvernkoordinatorer – Trondheim kommune og TBRT

Trondheim kommune har jobbet systematisk med brannsikkerhet for utsatte grupper i over 10 år. De har en brannvernkoordinator på fulltid som jobber i helse- og velferd i kommunen. Suksessfaktor er blant annet tett samarbeid med brannvesenets Trygg hjemme-koordinator.

Sjekkliste hjemmebasert omsorg

Rutiner hjemmebasert omsorg

 

Eiendomsavdelinger på banen – Tønsberg og Horten kommune

Målsetningen til Tønsberg kommunes eiendomsavdeling er at ingen skal komme til skade eller omkomme i kommunal bolig. Utfordringer som kommunen har erfaring med er riktig tildeling av bolig kombinert med helseetatenes overholdelse av personvern og taushetsplikt. Eiendomsavdelingene i de to kommunene samarbeider bredt med flere instanser i kommunen.

 

Oslo kommune og Oslo brann- og redningsetat

Oslo brann- og redningsetat har siste tiden innhentet verdifulle erfaringer med installering og bruk av mobile vanntåkeanlegg. Brannvesenet er også kontaktinstans for www.branntips.no og har i løpet av året arbeidet med nettundervisning for voksenopplæring og hjemmetjenesten.

 

Fra prosjekt til drift – Narvik kommune og Ofoten brann IKS

Ofoten brann IKS fikk ansatt en prosjektkoordinator for Trygg hjemme i brannvesenet med midler fra Brannløftet. Stor fordel at den ansatte hadde helsefaglig bakgrunn og kom fra helse i Narvik kommune. Flere brannvesen/kommuner har gjort det samme med midler fra Brannløftet og det jobbes med hvordan arbeidet skal videreføres fra prosjekt til drift etter at prosjektmidlene er brukt opp.

 

Samarbeid på tvers – Regionsgruppa Trygg hjemme

Flere brannvesen ser nytte i å samarbeide og dele erfaringer med andre brannvesen. I Oslo/Viken har syv interkommunale brannvesen gått sammen og dannet en regionsgruppe med hovedfokus på brannsikkerhet for utsatte grupper. Til sammen dekker disse brannvesenene 28 kommuner og om lag en tredjedel av Norges befolkning.

 

Prosjekt «Brannforebygging risikoutsatte grupper» i Eigersund

Eigersund kommune ansatte to personer i prosjektstilling med midler fra Brannløftet til å jobbe for økt samarbeid om brannsikkerhet for utsatte grupper. Prosjektet ble avsluttet oktober 2020 og kommunen har kommet langt med forankringsarbeid, arbeidsfordeling, rutiner og sjekklister.

Flytskjema for vurdering av brannsikkerhet

Rutinedokument for brannforebygging i kommunal bolig med heldøgns omsorg

Rutinedokument for brannforebygging hos hjemmeboende som mottar kommunale tjenester

Sjekkliste for hjemmeboende som mottar kommunale tjenester

Årlig oppfriskning brannvern for ansatte

 

Hå kommune

Hå kommune har over lengre tid hatt tett samarbeid om opplæring i brannsikkerhet rettet mot flyktninger og asylsøkere. Med økt kunnskap finner de frem til målrettede tiltak som treffer denne gruppen bedre.

 

Norske kvinners sanitetsforening

Sanitetskvinnene er opptatt av beredskap og trygge lokalsamfunn. "Trygg sammen" er en opplæringspakke som skal bidra til at flere gjør trygge valg. Pakken omhandler områder med stor skade- og ulykkesrisiko, som brann, trafikk og alvorlig og akutt sykdom. Mange har utfordringer med å tilegne seg informasjon på norsk, derfor er "Trygg sammen" tilpasset de som har begrensede norskkunnskaper. Under er lenke til modulen som omhandler brannsikkerhet. 

Trygg sammen - brann

 

Flere eksempler

Ved å ta kontakt med nasjonale pådrivere kan erfaringene brukes som hjelpemidler ved etablering av systematisk brannsikkerhetsarbeid i andre kommuner. 

Her har vi samlet noen flere eksempler:

Samarbeidsavtale: Asker og Bærem IKS - Asker og Bærum kommune

Samarbeidsavtale: Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS - Fet kommune

Samarbeidsavtale: Nedre Romerike brann og redningsvesen IKS - Rælingen kommune

Samarbeidsavtale: Rogaland brann og rednings IKS - Stavanger kommune

Sjekkliste identifisering av risikoutsatte - Karlstad kommun, Sverige

Brosjyre: Samarbeid om brann

Kort om prosjektet, hvorfor samarbeid er viktig og hvordan man kan gå frem for å starte samarbeidsprosessen.

E-læringskurs

Om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.