Prosjekt Livsviktig

Vi ser torso av en kvinne og mann som jobber i brannvesenet. Nederst på bildet står det skrevet: Livsviktig samarbeid.

Livsviktig er en kampanje og en nasjonal satsning fra Helsedirektoratet og DSB som skal bidra til å forebygge brann hos risikoutsatte grupper.

Som en del av satsningen er det laget ulike verktøy som skal støtte kommunene i deres viktige arbeid. Dette omfatter opplæringsfilmer, veiledningsmateriell og e-læringskurs.

Nasjonale pådrivere

For å støtte opp under "Livsviktig" samarbeider Skadeforebyggende forum, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Helsedirektoratet om et 3-årig prosjekt. Her skal to nasjonale pådrivere følge opp, veilede og motivere kommuner til å etablere tverrfaglig samarbeid om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Prosjektet pågår fra høsten 2019 til våren 2022.

De nasjonale pådriverne skal:

  • formidle kunnskap om risikofaktorer og forebygging
  • motivere til økt samarbeid mellom brannvesenet og helse og omsorg i kommunene
  • bygge nettverk, arrangere konferanser og bidra til å etablere lokale møtearenaer
  • identifisere gode eksempler og spre disse til andre kommuner
  • samle erfaringer og gode løsninger som kan brukes videre

Målet med dette prosjektet er å etablere varige systemer og rutiner i flere kommuner. Kontakt, oppfølging og samarbeid med kommunene skal skje gjennom prosjektsamlinger, besøk i kommuner, arbeidsgruppemøter, samarbeidsmøter og kontakt med prosjektansvarlige lokalt.

DSB og Helsedirektoratet har laget en veileder som skal være et hjelpemiddel for kommunene i deres arbeid med å sørge for god brannsikkerhet hos hjemmeboende personer i risikoutsatte grupper.

Trygg hjemme

Etter NOU 2012:4 Trygg hjemme – brannsikkerhet for utsatte grupper, startet mange brann- og redningsvesen med «Trygg hjemme»-arbeid og satsning som rettet seg mot økt brannsikkerhet for risikoutsatte grupper. Allerede da ble samarbeid mellom kommunale tjenesteytere trukket frem som et viktig verktøy.

Prosjekt Livsviktig er en satsning med fokus på dette arbeidet, og er dermed i praksis det samme som Trygg hjemme.

 

Kampanjefilm fra "Livsviktig"

E-læringskurs

Om brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.