Systematisk brannsikkerhetsarbeid

En dame i uniform fra helsetjenesten står sammen med en brannmann i fullt brannutstyr. For å illustrere samarbeid mellom helse og brann i en kommune.

Her er forslag til hvordan kommunen bør gå fram for å sikre vellykket gjennomføring av samarbeid om systematisk brannsikkerhetsarbeid overfor risikoutsatte grupper.

Forslagene bygger på erfaringer fra flere kommuner.

Figuren under viser viktige elementer for å sikre vellykket gjennomføring av systematisk brannsikkerhetsarbeid. Mer utfyllende forklaring til modellen finnes i veilederen om samarbeid mellom kommunale tjenesteytere.

Forankring

Det er viktig å sørge for at arbeidet med brannsikkerhet overfor risikoutsatte grupper har god forankring med nødvendig rolle- og ansvarsavklaring. God forankring er viktig for å avklare sentrale spørsmål og for å forplikte relevante aktører i samarbeidet.

Kartlegging

Kommunen skal kartlegge risikoutsatte grupper (brannregelverket) og sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige og forsvarlige helsetjenester (helseregelverket). Ansvaret omfatter også forebygging av skader som følger av brann. Det er viktig at kartleggingen involverer tjenester som har kunnskap på individnivå.

Organisering

Samarbeid og god kommunikasjon mellom ulike tjenester kan også bidra til mer effektiv ressursbruk og oppgaveløsning, bedre oversikt over hvilke tiltak som allerede er satt i gang og hvilke samarbeidsarenaer som finnes. Ansvarsforhold bør fastslås og arbeidsfordeling og formelle styringslinjer fastlegges. Dette gir stabile og gode rammer for oppgaveløsning og informasjonsflyt, og bidrar til enklere beslutningsprosesser.

Opplæring

Kommunen må avklare opplæringsbehovet og sørge for opplæringsplaner som sikrer at ansatte har nødvendig kompetanse til å ivareta sine arbeidsoppgaver knyttet til brannsikkerhet for risikoutsatte grupper.

Gjennomføring

Når arbeidet er planlagt og nødvendig kartlegging og risikovurdering er gjort, skal praksis, rutiner og arbeidsoppgaver implementeres og gjennomføres i berørte tjenester.

Evaluering

Det brannforebyggende arbeidet må evalueres. De bør utarbeides rutiner som sikrer at evalueringene faktisk blir utført, at de har tilfredsstillende omfang og kvalitet og at resultatet fra evalueringene blir brukt til forbedring av det forebyggende arbeidet.

 

Foto: Lars Magne Hovtun, Oslo brann- og redningsetat