Kommunens ansvar og oppgaver

Illustrasjon av en by nederst og ikoner som viser kommunens ansvar og oppgaver over. Ikonene er eldre ektepar, brannslukkingsapprat, legekoffert, person i rullestol, lovbok.

Kommunen har gjennom flere regelverk en rekke oppgaver som skal ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper.

Helseregelverket

Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunen å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Dette ansvaret omfatter også skadeforebygging, herunder forebygging av skade som følge av brann.

  • Plikt til å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester
  • Plikt til å sørge for nødvendige hjelpemidler
  • Krav til forsvarlighet
  • Taushetsplikt og samtykke
  • Meldeplikt når varsling er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom

Brannregelverket

Etter forskrift om brannforebygging har kommunen en konkret plikt til å kartlegge utsatte grupper som har særskilt risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og til å planlegge samarbeid.

Kommunen skal blant annet:

  • kartlegge risiko for brann, også risikoutsatte grupper,
  • fastsette satsningsområder for prioritering av ressursbruk,
  • planlegge og gjennomføre samarbeid og forebyggende tiltak.

 

Figuren under er en prosessbeskrivelse for samarbeid mellom helse og brann. 
(Kilde: NOU 2012:4 Trygg hjemme).

Brosjyre: Samarbeid om brann

Kort om prosjektet, hvorfor samarbeid er viktig og hvordan man kan gå frem for å starte samarbeidsprosessen.