Kommunens ansvar og oppgaver

Illustrasjon av en flere hus hvor man ser inn vinduer og balkonger og forskjellige mennesker som samhandler.

Kommunen har gjennom flere regelverk en rekke oppgaver som skal ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper.

Helseregelverket

Helse- og omsorgstjenesteloven pålegger kommunen å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Dette ansvaret omfatter også skadeforebygging, herunder forebygging av skade som følge av brann.

  • Plikt til å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester
  • Plikt til å sørge for nødvendige hjelpemidler
  • Krav til forsvarlighet
  • Taushetsplikt og samtykke
  • Meldeplikt når varsling er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom

Brannregelverket

Etter forskrift om brannforebygging har kommunen en konkret plikt til å kartlegge utsatte grupper som har særskilt risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og til å planlegge samarbeid.

Kommunen skal blant annet:

  • kartlegge risiko for brann, også risikoutsatte grupper,
  • fastsette satsningsområder for prioritering av ressursbruk,
  • planlegge og gjennomføre samarbeid og forebyggende tiltak.

 

Figuren under er en prosessbeskrivelse for samarbeid mellom helse og brann. 
(Kilde: NOU 2012:4 Trygg hjemme).

Brosjyre: Samarbeid om brann

Kort om prosjektet, hvorfor samarbeid er viktig og hvordan man kan gå frem for å starte samarbeidsprosessen.