Publisert:

"Skadeforebyggende forum – et forum for skader, ulykker, forebygging – og samarbeid" i Miljø og Helse

Skadeforebyggende forum (Skafor), etablert i 1985, er et kontakt- og samarbeidsorgan for det skadeforebyggende arbeid i Norge. Nettverket består av privat næringsliv, offentlige instanser og frivillige organisasjoner. Hvert år arrangerer forumet en rekke møter og seminar der forskere, praktikere, statlige institusjoner og private aktører kan møtes for å utveksle erfaringer, utvikle  innsikt og kunnskap  – og drøfte hvordan vi sammen kan bidra til en tryggere hverdag for folk flest.

Barn sitter på en trapp

Av Eva J. Vaagland


Skader etter en ulykke er den vanligste dødsårsaken for personer under 45 år. Hvert år dør cirka 2500 personer i det vi kaller plutselige dødsfall, det vi si død i forbindelse med ulykker, vold eller selvmord. Ser vi på kun ulykkesskader er det cirka 2000 personer hvert år. De fleste ulykker inntreffer i eller nær hjemmet. Det er disse ulykker Skafor er spesielt opptatt av.

-Det er mange gode grunner for å arbeide med forebygging. Det sparer den rammede og hans/hennes pårørende fra lidelse og tap og samfunnet for store kostnader, og det bidrar til å redusere sykehuskøene. Ulykkesskader krever øyeblikkelig hjelp og gjør at andre planlagte operasjoner og legeinnsatser må utsettes.

I folkehelsearbeidet generelt er det er stort fokus på livsstilssykdommer, overvekt, diabetes, hjerte- og karlidelser med mer. Det er et viktig arbeid, men det tar lang tid å se resultatene av innsatsen. Når det gjelder skadeforebygging, kan vi ofte se raske resultater: bruk mer strøsand, og færre faller på glattisen. Sett opp midtdeler og vi slipper front-mot-front-kollisjoner. Senk temperaturen på varmtvannet, og færre barn rammes av skåldingsskader.

Barn og eldre

Barn og eldre er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Barn fordi de er naturlig nysgjerrige, de har høy aktivitetsnivå og manglende evne til risikovurdering. Eldre fordi kroppen ikke reagerer like raskt som tidligere, hørsel, syn og muskelkraft svikter og mange har balanseproblem. Barne- og eldresikkerhet er også to av Skafors satsningsområder, med egne fagråd, årlige temakonferanser og internasjonale kontakter.


Drukningsforebygging

Forebygging av drukningsulykker er et annet satsningsområde. I Norge registreres i gjennomsnitt cirka 100 drukningsdødsfall per år. Manglende svømmeferdigheter, manglende bruk av redningsvest og rus er årsaken til mange av disse ulykkene. I drukningsforebyggende råd samles organisasjoner og institusjoner med ansvar for sikkerhet på, i og ved vann. Her drøftes utfordringer, muligheter og praktiske erfaringer.  

Rådet har for eksempel pekt på manglende krav og retningslinjer i forhold til leidere ved utbygging langs vann. Det bygges mange nye flotte boligområder og parkanlegg i gamle havneområder. Fin utsikt, fint med nærheten til sjøen – men hva om noen faller uti? Går det å ta seg opp igjen? Rådet peker også på behovet for ulykkeskommisjoner som kan samle inn mest mulig fakta rundt drukningsulykker slik at man kan lære av det som har skjedd, og bruke kunnskapen i forebygging.

Rådets brosjyre ”Barn, vann og sikkerhet” er sendt ut til barnehager over hele landet. Her presenteres også ”Vannvettreglene” som Skafor håper skal bli like kjente som ”Fjellvettreglene”.

Systematisk forebygging

Det finnes mye kunnskap om effektiv forebygging i forhold til ulke målgrupper. Harstad kommune fikk redusert skåldingsskader hos barn med mer enn 30 prosent da de satte problemet på agendaen. Helsesøstrene tok konsekvent opp temaet med småbarnsforeldre, byens el-butikker ble med på en informasjonskampanje om bruk av komfyrvern og lokalavisen fulgte opp med artikler. Os kommune i Østerdalen konstaterte at antall hoftebrudd ble halvert når man ga ut strøsand til de eldste.

Idrettsskader kan forebygges med kunnskap og riktig oppvarming. Hodeskader i alpinbakkene blir færre med påbud om hjelm. Kommuner som satser på styrke- og balansetrening for eldre registrerer færre hoftebrudd. Listen over effektive og kostnadsbesparende tiltak kan bli lang. Vi mangler ikke kunnskap om hvordan ulykker skal forebygges - men vi mangler langsiktige og systematisk satsninger og bruk av best practice.

I trafikksikkerhetsarbeidet har det vært satset store penger over mange år.  Alle alvorlige ulykker har blitt studert, kunnskap er utviklet og tatt i bruk. Biler og veier er blitt sikrere og antall ulykker er blitt sterkt redusert. Mens 469 personer døde i trafikkulykker i 1986, var tilsvarende tall i 2014 redusert til 147, samtidig som antall biler har økt betraktelig. Det viser at forebygging virker. Skafor ønsker seg tilsvarende satsninger også på andre skadeområder.

Jo mer kunnskap vi har om de ulykker som skjer – jo bedre kan vi målrette forebyggingstiltak til de riktige målgruppene.

Trygge lokalsamfunn — et voksende nettverk”.

Trygge lokalsamfunn” er en modell for systematisk og langsiktig arbeid som involverer hele kommunen i skade- og ulykkesforebygging. Den nasjonale modell Skafor har utviklet, bygger på det internasjonale konseptet Safe Communities, utviklet i samarbeid med WHO. Modellen er tilpasset norsk virkelighet og de krav som stilles på norske kommuner i lov og regelverk. Modellen anerkjennes i mange politiske sammenhenger, blant annet i den nye folkehelsemeldingen.

Modellen bygger på politisk og administrativ forankring, bredt samarbeid mellom kommunens ulike etater og avdelinger, livsløpsperspektiv, kunnskapsbaserte tiltak og brede samarbeidsallianser. Så langt har 22 norske kommuner og 2 fylker i Norge oppnådd status som godkjente Trygge lokalsamfunn eller Safe Communities.

Mange andre kommuner deltar i nettverket med sikte på godkjennelse – eller for å lære mer om modellen.  Trygge lokalsamfunn handler om å sette klokskap i system. Gjennom jevnlige møter og seminar samles de medvirkende kommunene til erfaringsutveksling og best practice-utvikling.

Veiledningsheftet ”Vestfold viser vei” forteller om Trygge lokalsamfunn-arbeidet i Vestfold, der hele 9 av 14 kommuner arbeider etter denne modellen. Heftet som presenterer arbeidet og organiseringen i Vestfold gir også mange eksempler på tiltak som er gjennomført lokalt. Heftet kan bestilles på post@skafor.org.

 
Transportøkonomisk institutt (TØI) foretok i 2014 en evaluering av TL-arbeidet i Vestfold. Evalueringen viser et løft i det forebyggende arbeidet for kommuner som deltar, og den viser også at de medvirkende kommunene fungerer som foregangskommuner på folkehelsearbeid generelt.

Samarbeid for økt trygghet

Skafor er en medlemsorganisasjon og skal fungere som brobygger mellom privat og offentlig sektor og mellom ulike sektorer. Forum for miljø og helse er en av samarbeidsorganisasjonene, og FMH er representert i Skafors styre ved Astrid Rutherford.

De som arbeider med skadeforebygging gjennom Skafor synes det er spennende å jobbe i en sammenheng hvor du kan møte både forskere, ingeniører, helsepersonell, brannmenn, svømmeinstruktører, politimenn, representanter for folkehelsesektor og miljørettet helsevern og ikke minst frivillige ildsjeler.

Vi trenger bidrag fra alle samfunnssektorer for å forebygge skader og ulykker. Organisasjoner og kommuner ønskes velkommen til samarbeid.

For mer informasjon se www.skafor.org