Publisert:

Samarbeid før det brenner – deling av «beste praksis»

Skjermbilde fra brennaktuelt.no. Startsiden til webinar hvor det står "Samarbeid før det brenner" og logoene til Skadeforebyggende forum, NBLF, KLP og NKF.

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) har fått i stand et svært nyttig forum for å bedre brannsikkerheten rundt omkring i kommunene. Sammen med NBLF, KLP Skadeforsikring og Skadeforebyggende forum arrangerer de nå en serie med webinarer hvor de både tar opp noen av de viktigste problemstillingene, og skisserer råd om beste praksis innen brannforebyggende arbeid.

Målet med webinarserien er både å fokusere på praktiske aspekter rundt hva det er forårsaker branner, hva man kan gjøre med dette og hvem som må samarbeide for at man skal få til bedre brannsikkerhet.

Norsk kommunalteknisk forening (NKF) har lang erfaring i å jobbe med å få til blant annet faglige nettverk for ansatte i ulike etater i kommunene når det gjelder bygg og eiendom, plan og miljø og vei og trafikk. De siste par årene har NKF også gjort grep for å få til en bedre dialog mellom de ulike brann- og redningsvesen. I 2018 engasjerte NKF Jan Tore Dilling som har fartstid både fra brannvesenet selv og fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og som nå driver sitt eget selskap For Sikkerhets Skyld AS, til å opprette faglige nettverk blant ansatte i brann- og redningsvesenet. De siste par årene er flere nettverk opprettet.

Nå ønsker NKF å tenke enda litt lenger, og vil legge forholdene til rette for nettverk på tvers av de ulike fagetatene i kommunen. Blant annet kan det være aktuelt å opprette dialog mellom nettverkene for bygg og eiendom og for brann og redning.

- Det er viktig at de ulike kommunale etatene er i dialog med hverandre når det blant annet gjelder reguleringsplaner for at samfunnssikkerheten skal bli ivaretatt. Derfor ønsker vi å danne flere slike nettverk på tvers av dagens fagmiljø, sa Jan Tore Dilling.

Løfte frem brannsikkerhet

Også tanken med webinar-serien «Samarbeid før det brenner» er å sette søkelys på hva som er problemet når det gjelder brannsikkerhet i kommunene, og vise til hva som kan gjøres for å unngå brann. På det første webinaret som ble arrangert i forrige uke deltok over 50 deltaker fra over 30 ulike kommuner.

På programmet sto Skadeforebyggende forums to nye nasjonale pådrivere for brannsikkerhet Ava Sadeghi og Anja Kristin Kleiven. Disse to stillingene ble opprettet som følge av støtte fra Det store Brannløftet som Gjensidigestiftelsen sto bak, og de ble lagt til Skadeforebyggende forum. Ideen er at dialogen mellom brann- og redningsvesenet og hjemmetjenesten skal bli enda bedre. De nasjonale pådriverne skal bistå og gi råd spesielt i forhold til risikoutsatte grupper.

- Vi vet jo at 3 av 4 som omkommer i brann hører til såkalt risikoutsatt gruppe. 9 av 10 som dør i brann omkommer hjemme i boligen sin. Halvparten av dem som omkommer mottar hjemmebaserte tjenester. Det er også en brannrisiko knyttet til det på bo alene, sa Anja Kristin Kleven som har bakgrunn både fra helsevesenet og Oslo brann- og redningsetat.

Kleven og Sadeghi fokuserte også på at det eier av bolig som skal sørge for at boligen har røykvarsler og slokkeutstyr, og at leietaker har ansvaret for å vedlikeholde dette utstyret. Men det kan vi ikke alltid stole på at de kan. Ikke er det sikkert at de kan håndtere for eksempel slokkeutstyret heller. Da kan det være en ide å iverksette andre tiltak som komfyrvakt eller mobile slokkeanlegg.

Kleven og Sadeghi understreket at i tillegg til at hjemmetjenesten og brannvesenet samarbeider, så er det viktig at de som tildeler kommunal bolig også er med.

- Kommunen kan ikke plassere en person som ikke kan ta vare på sin egen brannsikkerhet i en bolig som ikke er egnet til det. Aktuelle kommunale etater må samarbeide slik at brannsikkerheten blir ivaretatt, sa Ava Sadeghi.

I tillegg må kommunen også lage rutiner som gjør at de får med seg endringer i funksjonsnivå hos beboerne. Kanskje er det bare vaktmesteren som fanger opp at en beboer ikke lenger vil kunne ta vare på sin egen sikkerhet. Da må det være naturlig for vaktmesteren å melde fra til rett instans om dette.

De to nasjonale pådriverne for brannsikkerhet har to år igjen av prosjektet. De reiser gjerne rundt i landet for å dele kunnskap, og det er kostnadsfritt for kommuner som ønsker besøk. Ønsker man besøk av dem, er det bare å ta kontakt med Skadeforebyggende forum.

Kommunale utleieboliger

KLP Skadeforsikring har mange kommunale boliger i sin kundekrets, og har etter 2014 hatt et stort fokus på kommunale utleieboliger. Disse brannene tar dessverre ofte liv, og det er dyre branner for KLP fordi de ofte blir store. I etterkant viser det seg ofte at brannsikkerheten ikke var godt nok ivaretatt, og da skjer det at det blir avkortning av forsikringsutbetalingen.

- Mye er det enkelt å gjøre noe med for at brannsikkerheten skal bli bedre. Vi har for eksempel mast om at avfallsdunker skal stå minst fem meter fra husets fasade siden 2000. Men fortsatt ser vi mye av dette, så informasjonen kommer ikke frem til dem som kan gjøre noe med det, sa Geir Grønsholt som er fagsjef i KLP Skadeforsikring.

Han har også sett mye annet som ikke er bra blant annet i offentlige virksomheter. For eksempel branndører som står åpne og rømningsveier som er blokkert av mye brennbart materiale.

- Det er ikke lovene og forskriftene det er noe galt med. Men det skorter på overholdelse av kravene. Så hva skyldes dette? Er det slurv og slendrian? Eller kjenner ikke folk til hva som kan skje om det skulle begynne å brenne? Hvordan skal vi få bukt med dette? spurte han på webinaret.

Han er opptatt av at det er viktig å snakke med dem som bor eller jobber i bygget. Få dem til å forstå viktigheten av å overholde brannforebyggende tiltak.

- Få på plass et system som gjør at man har kontroll på brannsikkerheten. Sørg for at de som skal gjennomføre tiltakene i praksis hver dag forstår hvorfor de gjør det. Når det skjønner viktigheten, så blir de også interessert i å gjøre noe med det, sa Grønsholt.

IK-bygg

KLP Skadeforsikring har vært en viktig bidragsyter i utvikling av verktøyet IK-bygg er kommet på plass. Dette er et internkontrollsystem utviklet av NKF sammen med og for kommunene. Målet har vært å få på plass et heldigitalt verktøy for kartlegging av byggets tilstand og skaderisiko. Her finner man sjekklister, og man skal krysse av for hvordan det står til. Ved hjelp av et visuelt «trafikklys-system» er det enkelt å se hva som er i orden og hva man må følge opp.

- Vi ser at IK-bygg er et verktøy som gjør at driftere og eller forvaltere på en enkel måte kan sørge for løpende og god internkontroll av alle kommunens formålsbygg. I denne sammenheng er dette viktig også for å bidra til skade- og brannforebygging, sier Rune Aale-Hansen som er administrerende direktør i NKF.

- Denne høsten har NKF satt brannforebygging på kartet sammen med blant annet Skafor/DSB og KLP Skadeforsikring. Enkelt sagt fordi det er for sent å investere i brannslanger når bygget er nedbrent. Så håper vi også denne serien med webinarer også inspirerer til å delta i NKFs faglige nettverk. Det er til syvende og sist noe av det som bidrar til god samfunnsutvikling: Deling av kunnskap og erfaring på tvers av kommunegrensene, sier Rune Aale-Hansen.

Artikkel av Synnøve Haram hentet fra Brennaktuelt.no |
Publisert 02. november 2020