Organisering, styring og finansiering

Skadeforebyggende forum har tre hovedorgan; årsmøtet, styret og sekretariatet. Årsmøtet, som holdes i april hvert år, velger styret som skal representere ulike sektorer og fagmiljøer innenfor det skadeforebyggende feltet. Det er etablert egne fagråd som bidrar med kunnskap og kompetanse innenfor sine respektive områder. Daglig leder styrer sekretariatets arbeid. 

Strategi

Styrets femårige strategiplan, samarbeidsavtalen med Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge, og den årlige Mål og tiltaksplan som vedtas av årsmøtet peker ut retning og målsetting for virksomheten.

Strategien understreker Skafors rolle som kunnskapskilde og samarbeidsarena, definerer samfunnsrollen og mål for kunnskapsformidling og tiltak.

For å sikre effektiv bruk av begrensede ressurser og skape forutsigbarhet og forventning er det utviklet en fast struktur for virksomheten med årshjul for aktiviteter, møter og seminar. Nye innspill og initiativ kan plasseres inn i strukturen og bidra til å utvikle virksomheten.

Finansiering

Driften er i hovedsak finansiert gjennom medlemskontingenter, samarbeidsavtaler og prosjektstøtte. En femårig samarbeidsavtale mellom Finans Norge og Helse- og omsorgsdepartementet sikrer grunnfinansieringen.

Medlemsavgiften holdes lav for å sikre bredde i medlemsmassen.

Årsmøtet velger revisor, siden 2014 er det EY som reviderer regnskapet.

 

Strategi 2020 - 2024

Mer kunnskap, mer samarbeid
- færre skader