Historie og utvikling

Skadeforebyggende forum ble etablert i 1985 og nyter i dag bred anerkjennelse som kunnskapskilde, brobygger og pådriver – og for å ha utviklet den norske modellen for Trygge lokalsamfunn.

Skadeforebyggende forum ble stiftet på initiativ av Norges Forsikringsforbund, i dag Finans Norge. Karakteren på organisasjonen og innrettingen på arbeidet har i all hovedsak stått ved lag: Forumet har vært en pådriver for ulykkesforebygging, og har – som den sentrale faglige møteplassen på feltet – brakt ulike aktører sammen.

Handlingspådriver

Skafor har i alle år vært en viktig pådriver for å få synliggjort betydningen – verdien – av skadeforebygging. En hovedoppgave ved starten var å få utarbeidet en handlingsplan for det ulykkesforebyggende arbeidet i Norge, og denne – med et perspektiv mot 2000 – ble lagt fram i 1988. Senere har flere handlingsplaner blitt utarbeidet av det offentlige; Skafors første står seg fortsatt godt. Og skadesituasjonen viser at det fortsatt trengs pådrivere for forebygging.

Skafor er et forum, en møteplass, et nav i sektorovergripende forebygging, og har fått stor anerkjennelse for sin rolle og innsats. Skafor er det nærmeste vi kommer et nasjonalt råd for skadeforebygging i Norge, uten at forumet har fått en slik formell rolle. Videre har Skafor opprettet egne fagråd, senest med Barnesikkerhetsrådet i 2006. Lenge før dette, i 1993, fikk Skafor ansvaret for Samarbeidsutvalget for barnesikkerhet (SamBa).

Skafor driver ikke utøvende forebygging, men er en pådriver for at andre aktører, som er bedre plassert til å legge politiske føringer og faglige rammer eller drive operativ virksomhet, gjør det. Slik er forumet en viktig katalysator. Pådriverrollen ble eksplisitt formulert i den nye strategiplanen som ble vedtatt i 1999, og er senere gjentatt og forsterket. Her ble også det prioriterte nedslagsfeltet – hjem-, skole- og fritidsfeltet – vedtatt.

Kunnskapsdeler

Skafor har alltid lagt vekt på at forebygging skal være kunnskapsbasert. Samling, systematisering og spredning av kunnskap – så vel som deling av erfaring – har derfor vært en sentral del av virksomheten. Fra tidlig på 1990-tallet har bedre oversikt over skadebildet vært en prioritert oppgave.

Skafor har i hele sin tid lagt stor vekt på informasjon; å spre kunnskap, å motivere til innsats. Formidlingsaktivitetene har vært mange, med en rekke publikasjoner, inklusive i en periode nyhetsbrevet ’Sikkert!’ i perioden 2006–08, utgitt i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for Arbeidstilsynet, Statens Vegvesen og Sosial- og helsedirektoratet.

Skafor har ansvar for forvaltning og utvikling av ordningen Trygge lokalsamfunn i Norge, og gjort den til en nasjonal modell og metode. Dette har også vært en viktig kanal for å spre kunnskap og motivere til systematisk, tverrsektorielt sektorovergripende samarbeid.

Sektoroverskrider

Skafor har etablert en møteplass for erfaringsutveksling og samhandling mellom aktører på tvers av fag og sektorer. Siden tidlig på 1990-tallet er forumet en medlemsorganisasjon, med medlemmer fra offentlig, privat og frivillig sektor.

Forumet ble stiftet etter initiativ fra privat sektor, ved finansnæringen. Gjennom årene har det i flere perioder fått økonomisk støtte til driften også fra det offentlige, men ikke uten avbrekk. Det mest omfattende samarbeidet til støtte for forumets drift kom i stand i 1992, da fire departement gikk sammen med Norges Forsikringsforbund om å finansiere driften. De statlige støttespillerne trakk imidlertid tilbake støtten etter fire år, og aktiviteten måtte reduseres. Først i 2008 ble en lignende samarbeidsavtale om finansiering inngått, mellom Finansnæringens hovedorganisasjon og Helse- og omsorgsdepartementet. Denne ble forlenget i 2013 og på nytt i 2018. 

Jubileumsheftet 2010

Forside jubileumspublikasjon.

Skadeforebyggende forum var 25 år i 2010 og ga ut et hefte som dokumenterte virksomheten i årene som har gått.