Publisert:

På gang i våre TL-kommuner

Et banner henger spent opp mellom to trær. På banneret står det Trygge lokalsamfunn. Foto.

«Trygge lokalsamfunn» (TL) har levert årsrapporter for 2021. Gjennom to år med pandemi har en del oppgaver blitt nedprioritert, ikke latt seg gjennomføre eller blitt gjennomført på nye måter. Likevel får TL-kommunene gjennomført mye og setter det skadeforebyggende arbeidet høyt.

Trafikk, eldre og brann er noe alle jobber jevnt med. Mange av kommunene er Trafikksikre kommuner, og fallforebyggende tiltak som Sterk og stødig er aktive hos et flertall. 

Dessverre er eldre en gruppe som har lidd under pandemien. Nordre Follos seniorkontakter melder om økt ensomhet blant hjemmeboende eldre. Hjemmebesøk har vært nedprioritert i mange kommuner, og risiko for ulykker øker når ingen lenger kommer hjem til den enkelte og kan se faretegnene.  

Hjemkjøring av strøsand er et tiltak som svært mange driver med og som fortsatt er populært. I Re, nå en del av Tønsberg kommune, har de delt ut sandbøtter i 14 år. 

Verdifull transport

Råde kommune ble godkjent som Trafikksikker kommune i fjor. For å bli godkjent har de jobbet godt med det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. De har bl.a. en ny Trafikksikkerhetsplan som gjelder til 2037, de skal ha ny handlingsplan hvert år og evaluering hvert fjerde år. De har også et eget politisk trafikksikkerhetsutvalg, som har fokus på holdningsskapende tiltak. 

Gjennom en godkjenningsprosess er det enkelt å få folk med, men så fort den er på plass kan engasjementet visne. I Råde forsøker de å holde engasjementet oppe ved å sørge for politisk involvering, arrangere prosjektseminar om trafikksikkerhet, snakke om temaet på sosiale medier og ved å ha en egen adresse der publikum kan melde inn trafikkfarlige steder eller hendelser.

Verdifull transport er navnet på Færder kommunes satsing på trygg transport til og fra fritidsaktiviteter. Dette innebærer også at foreninger skal ha en reisepolicy når de drar på tur.

Brann

Brannforebygging kan gjøres på mange ulike måter, og i Halden graver de ned avfallskontainere i bakken som et ledd i dette arbeidet. Områder med gammel trehusbebyggelse har nå fått nedgravde løsninger, og det er montert opp et varmedetektorsystem som skal avdekke varmeutvikling på et tidlig tidspunkt.

Et stort antall kommuner jobber også mot risikoutsatte grupper, og å forebygge brann hos dem. Mange følger Trygg hjemme og deler bl.a. ut sjekklister til de som har risikofaktorer. Det er også flere kommuner som kombinerer flere tiltak. I Sandefjord deles det ut informasjonsbrev med brannforebyggende tiltak til alle som er 80 år og eldre i forbindelse med utkjøring av strøsand.

Rus og psykisk helse

Flere kommuner har rusforebyggende arbeid som ett av sine innsatsområder. Færder er en Av-og-til-kommune, dvs at de snakker mye om alkovett. Det kan være i tilknytning til arbeidslivet, hjemme hos barnefamilier, blant båt- og bilførere, i idrettsforeninger og blant ungdomsforeldre.

I Gloppen har de ett tverrfaglig sammensatt rusfaglig forum som møtes hvert halvår. Etter at Ungdata-undersøkelsen viste at alkoholforbruket blant barn og unge i kommunen øker, ble det rusforebyggende opplegget «Midt i Trynet» vist for VG 1 og 2, og 9. og 10. trinn. Ungdomsrådet ønsker nå at opplegget skal bli fast.

Tønsberg startet i 2021 sitt arbeid med å lage en fagplan for psykisk helse og rus. Denne skal omfatte helse livsløpet, og sikre fokus på både å forebygge, identifisere og behandle psykisk uhelse og rusutfordringer.

Å jobbe for god psykisk helse i kommune-Norge gjøres på mange ulike måter. I bydel Stovner i Oslo har de i fem år holdt på med prosjektet «Alle har en psykisk helse». Tiltaket innebærer bl.a. undervisning om psykisk helse, vold og seksuelle overgrep til elever på 2. og 9. klassetrinn og til ansatte i grunnskolen. 

Sandefjord jobber med å forebygge selvmord ved å arrangere selvmordsforebyggende kurs for alle sine ansatte gjennom Vivat. 

DagROS som daglig metode

Norge er et land med mange bønder, og ulykker skjer også i landbruket. Noen av TL-kommunene er landbrukskommuner og jobber aktivt med forebygging av ulykker her. Gloppen arrangerte i løpet av 2021 flere kurs i trygg felling av trær og bruk av motorsag. 

Klepp kommune melder inn at DagROS fortsatt er deres viktigste metode i det skadeforebyggende arbeidet. Denne enkle og proaktive måten å jobbe på har blitt til en del av Klepp sin kultur. DagROS er en enkel og hverdagslig sikkerhet- og sårbarhetsanalyse, og blir brukt i ulike planarbeid, HMS-arbeid og i det daglige arbeidet i kommunen.

Sentralt arbeid

Sentralt i Skafor jobber vi fortsatt med Seniorsikker, for å bidra til at eldre kan bo trygt, hjemme lenge. Vi har akkurat lansert et nytt hefte om drukningsforebygging der vi presenterer ulike tiltak for å øke sikkerheten på, i og ved vann. I fjor arrangerte vi kurs i selvmordsforebygging. Myke trafikanters sikkerhet er vi også opptatt av, og samarbeider bl.a. med Trygg Trafikk om dette. Vi har et barnesikkerhetsråd som fanger opp trender og utvikling når det gjelder skader hos barn og unge.

Administrasjonen jobber for å støtte TL-kommunene i deres arbeid. Bl.a. legger vi til rette for at materiell vi utvikler skal være kjent for TL-kommunene og at mye av det vi utarbeider til sosiale medier skal kunne brukes lokalt.

Vi skal være en lyttepost og formidler av kunnskap mellom kommunene. I 2021 har vi arrangert jevnlige digitale kaffeprater for nettverket, der får de noe faglig innhold, men også tid til å diskutere lokale problemstillinger. To ganger i året arrangerer vi fysiske nettverksmøter der TL-kontaktene får hente inspirasjon og kunnskap av hverandre, og administrasjonen.

Årsrapportene fra TL-kommunene og samtalene under nettverksmøtet viser at det gjøres mye godt skadeforebyggende arbeid rundt i landet. Det er motiverende å se at TL-metoden er en integrert del av folkehelsearbeidet i mange kommuner, og Skafor håper å bidra til at dette kan fortsette i 2022. 

Erfaringsutveksling generelt er det viktigste ved nettverksmøtene. Nettverket gir bedre forståelse for det man driver med, samt ideer til forandring eller konkrete eksempler på et tiltak/prosjekt som man ønsker å foreslå for egen kommune. Nettverksmøtene styrker også følelsen av faglig integritet ved at man har nettverket i ryggen når man skal fremme forebyggende tiltak i egen kommune.

- Ole Thomassen Grejs

Folkehelsekoordinator, Tønsberg kommune

 

Inspirasjon, motivasjon og gjenvalg av styret

Mann står og foreleser. Foto.

Under to intensive aprildager ble det holdt både årsmøte, årskonferanse og nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn. Det var godt å kunne samles til diskusjon, erfaringsutveksling og faglig påfyll etter to år med elektroniske...

Nettverket

Gruppediskusjon på seminar

Nettverket er vår viktigste ressurs. Her samles samarbeidspartnere fra kommuner, bydeler og fylker for å utveksle erfaringer, og inspirere og motivere hverandre. Vi arrangerer jevnlig nettverksmøter med forelesninger og...