Publisert:

Vi markerer kampanjen SKADEFRI DAG

3 mennesker skåler med hver sin ølflaske. De er tydelig på en seilbåt. Foto.

For tredje år på rad arrangerer Personskadeforbundet LTN den nasjonale kampanjen SKADEFRI DAG 1. juni. Målet er å bidra til holdningsendring og nedgang i antall ulykker med alvorlig personskade.

At årets kampanje handler om rus og personlig ansvar er ikke tilfeldig. Personskader som følge av ulykker, forgiftninger og vold koster samfunnet om lag 100 milliarder årlig og skadeforebygging er derfor et viktig samfunnsøkonomisk anliggende.

Skadeforebyggende forum har jobbet med å forebygge personskader siden 1985. Vi er takknemlige for at våre samarbeidspartnere, slik som Personskadeforbundet LTN, er med å løfte frem dette viktige temaet.

-Vi vet at alkohol og rus er en bakenforliggende årsak til mange ulykker. Det må vi tørre å snakke om. Og spesielt at kombinasjonen enkelte medisiner og rus kan forsterke risikoen for ulykker, sier Eva Vaagland, daglig leder i Skadeforebyggende forum.

Kan spare samfunnet for mye 

Ved å øke folks bevissthet rundt hvordan ulike former for rus påvirker oss kognitivt, sansemessig og rent fysiologisk, ønsker Personskadeforbundet LTN å få til en holdningsendring som resulterer i færre alvorlige skader.

-Når vi vet at ulike former for rus i mange tilfeller er medvirkende årsak til skadene, er det viktig å gjøre folk bevisste på det personlige ansvaret vi alle har for å bidra – for å hindre skade på andre og oss selv, sier Per Oretorp, assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN.

-Du og jeg – sammen, kan spare samfunnet for store utgifter og redusere belastningen på et allerede hardt prøvet helsepersonell. Fremfor alt kan vi redusere den enorme, personlige sorg og lidelse som rammer barn, ektefeller, foreldre, venner, kollegaer og andre pårørende ved ulykker, avslutter han.

Oretorp mener det er viktig at man som samfunn setter søkelys på den tydelige forskningsbaserte sammenhengen mellom rusmidler og skader.

Unngår lidelse

Også Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi (NKT- Traume) ønsker å støtte Skadefri Dag-kampanjen.

-Skadefri dag setter fokus på forebygging, og forebygging er den beste behandling av skader, sier professor og forskningsleder Torben Wisborg i NKT-Traume.

Han forteller at i aldersgruppen under 35 år er skader den hyppigste dødsårsak, og at skader i tillegg gir mange varige plager.

-For hver skade vi unngår sparer vi lidelse, så forebygging er svært viktig, avslutter Wisborg.

Rus og drukning

Sommeren står for tur og da vil mange oppholde seg i nærheten av sjøen. 2 av 3 drukningstilfeller skjer i alkoholpåvirket tilstand. Når man drikker alkohol utvider blodkarene seg og huden får større gjennomstrømming av blod. Du blir derfor lettere nedkjølt når du bader.

Alkohol reduserer reaksjonsevnen og dømmekraften. Bading og båtkjøring passer dårlig sammen med bruk av rusmidler.

Husk at det er ditt ansvar at din rus ikke skader andre.

Logo av Personskadeforbundet sin Skadefri dag. Foto.

 

Trygg på, i og ved vann

Mange flytevester i ulike farger henger tett i tett på et klesstativ.

Forebygging av drukning er ett av de prioriterte innsatsområdene til Skadeforebyggende forum. Innsatsen skjer på flere måter, og er faglig forankret i et eget drukningsforebyggende råd. Skafor arrangerer møter og seminarer...