Masterstipend 2021

Student skriver på oppgave

Skafor deler ut to stipend à 10 000 kroner til studenter som skriver masteroppgaver om skader, ulykker, årsakssammenheng og  forebyggingsmuligheter. Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører

Trygghet og sikkerhet er viktig for hele samfunnet - og for hver enkelt av oss. Krig, naturkatastrofer og terrorisme er noe av det vi frykter mest. Men det er de mer hverdagslige ulykkene som rammer flest. De fleste ulykker med personskader skjer i hjemmet eller i nærmiljøet. Det er disse ulykkene vi er spesielt opptatt av å forebygge.

Med stipendordningen vil vi stimulere masterstudenter til å skrive oppgaver som belyser temaer knyttet til skader, ulykker, årsakssammenhenger og forebyggingsmuligheter. 

Hvem kan søke?

Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Det kan være studier i folkehelse, arkitektur, ergoterapi, arealplanlegging, HMS, sykepleie, sosiolog, helse, jus i eller noe helt annet, der skader, ulykker, årsakssammenhenger og forebyggingsmuligheter er tema / deltema og har relevans for oppgaven. 

Problemstilling utformes i samarbeid med veileder ved undervisningsstedet. Skafor vil kunne bidra med innspill og kontakter. Stipendet tildeles av styret i Skafor. 

Eksempler på tema

Holdningsskapende arbeid er en viktig del av det skadeforebyggende arbeidet. Men langt fra alle slike kampanjer gir ønsket resultat. Hva kreves for at informasjonskampanjer skal fungere etter hensikt? Hva kan man lære av kampanjer som er gjennomført? Hva finnes av gode eksempler?

Fallskader er den vanligste typen av ulykkesskader i alle aldre. Alvorlige fallskader kan bety en drastisk forandring av livet for de som rammes, og det er kostnads- og ressurskrevende for samfunnet 

Vi kan registrerer ca.9 000 hoftebrudd i Norge hvert år, og de fleste skjer i hjemmet. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. 75 % av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden. Det gjøres mye godt fallforebyggende arbeid, men vi trenger mer kunnskap om hvordan skadene skjer og hvilke lokale tiltak som gir best resultat.

Her kan du finne flere forslag til temaer

Dette er noen aktuelle temaområder, men vi vil vurdere alle oppgaver som belyser årsakssammenhenger og / eller forebygging av skader og ulykker. 

Metode og utforming

Skafor setter ingen krav til metode eller utforming av oppgaven. Den kan være en dybdestudie eller breddestudie, bruke av kvalitativ eller kvantitativ metode, se på årsakssammenhenger eller en type atferd, det er opp til den enkelte student og hans / hennes veileder.

Søknad, på maks to sider, sendes til post@skafor.org seneste 31. mars 2021.

Søknaden skal inneholde:

  • Informasjon om søker, navn på studiested, studieretning, masterprogram og veileder
  • Tittel, tema og godkjent problemstilling for oppgaven
  • Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
  • Kortfattet beskrivelse av teori- og metodevalg
  • Personlig og faglig mål med oppgaven

Krav knyttet til tildelning:

  • Oppgaven skal ferdigstilles innen 18 måneder
  • Det skal fremgå at oppgaven har mottatt støtte fra Skadeforebyggende forum
  • En oppsummerings av oppgaven leveres til publisering på nettstedet www.skafor.org
  • Oppgaven i sin helhet skal oversendes Skafor. Det kan bli aktuelt å presentere oppgaven på et fagseminar.

For spørsmål kan daglig leder i Skafor, Eva Vaagland, kontaktes på e-post: eva.vaagland@skafor.org

Søknadene vil bli behandlet av styrets masterstipendutvalg.