Gjenvalg av styret og ny strategi

Styrets medlemmer, 9 personer

Skafor har gjennomført årsmøte, digitalt denne gangen, og rammene for virksomheten videre er dermed på plass. Skafor vil videreutvikle og styrke sin rolle som kunnskapskilde, brobygger og pådriver. Med kommunikasjon og formidling vil vi bidra til økt oppmerksomhet på skader og ulykker som samfunnsutfordring.

Takk til medlemmer

Skafor vil rette en takk til medlemmene som deltok i vårt digitale årsmøte slik at årsberetning, regnskap, budsjett, mål- og tiltaksplan og valg til styre og valgkomité ble godkjent innenfor gitte frister. 

Ingen endringer i styret

De som var på valg stilte til gjenvalg, og det ble derfor ingen endringer i styresammensetningen.

Astrid Rutherford tar fatt i en ny periode som styreleder og er glad for å få med seg samme dedikerte lag med representasjon fra kommuner, organisasjoner, forskning og forsikring. 

styret-april-2020-nett.jpg

På bildet ser du (fra venstre):

- Fagsjef Geir Grønsholt, KLP forsiking
- Direktør Rolf Søtorp, Norsk Brannvernforening
- Seniorrådgiver og myndighetskontakt Miriam Kvanvik, Trygg Trafikk
- Daglig leder Eva J. Vaagland, Skadeforebyggende forum
- Styreleder, kommunelege Astrid Rutherford, Rakkestad kommune
- Leder Forebyggende avdeling Kristin Wiig Sandnes, Redningsselskapet
- Tidligere rådgiver Liv Marit Bølset, Ski kommune
- Avdelingsleder folkehelse Elin Storsletten, Harstad kommune
- Tidligere leder hovedutvalg samferdsel og areal, Hans Hilding Hønsvall, Vestfold og Telemark fylkeskommune
- (Forskningsleder Ross Phillips, Transportøkonomisk institutt, var ikke til stede da bildet ble tatt)

 

«Mer kunnskap, mer samarbeid – færre skader»

Dette er overskriften på strategien for perioden 2020 – 2024. Den er sammen med den gjeldende samarbeidsavtalen med Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge styrende for virksomheten.

Mål- og tiltaksplanen vedtatt av årsmøtet angir prioriterte oppgaver i året som kommer. Planene gir retning og målsetting for virksomheten. Det vil allikevel alltid være plass til nye innspill og initiativ som vil bidra til utvikling og nytenking. 

 

Prioriterte oppgaver 2020-2021

1. Videreutvikle og styrke etablerte aktiviteter og møteplasser.

2. Bidra til økt samarbeid mellom brann og helse gjennom prosjektet «Samarbeid om brann» og nasjonale pådrivere.

3. Utvikle informasjons og samarbeidstiltak for å forebygge fallulykker og styrke arbeidet med trygge boliger.

4. Synliggjøre betydningen av skader og ulykker som samfunnsutfordring.

5. Fungere som aktiv pådriver for registrering, analyse og bruk av skadedata i det forebyggende arbeidet.

6. Følge den politiske agendaen og peke på betydningen av skadeforebyggende innsatser sentralt og lokalt, bl. a. gjennom å fungere som høringsinstans.

7. Bruke Trygge lokalsamfunn og samarbeid med kommuner som en plattform for samarbeid, og arena for utviklingstiltak.

8. Medvirke til økt internasjonal kontakt- og erfaringsutveksling.

9. Delta i utviklingsprosjekt som «Trygghetspatruljen» og CityZen som gir nye kontakter og muligheter.

10. Styrke Skafor som kunnskapsbank og tilgjengeliggjøre eksempler og tiltak for å motivere til innsats.

 

Mål og tiltaksplan 2020-2021.pdf

Strategi 2020 - 2024

Mer kunnskap, mer samarbeid
- færre skader 

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn.