Hva gjør våre Trygge lokalsamfunn?

Klasserom med elever som går igjennom trygge skoleveier

Hvert år sender TL-kommunene inn en årsrapport der de forteller om arbeidet som har blitt gjort det foregående året. Rapportene for 2019 viser at fallforebygging hos eldre og trafikksikkerhet peker seg ut som to betydningsfulle innsatsområder. Det kommer også frem at samarbeid fortsatt er viktig, skadedata etterspørres og erfaringsutveksling gjennom TL-nettverket sees på som svært nyttig.

Samarbeid er et nøkkelbegrep innenfor «Trygge lokalsamfunn». Det samarbeides på tvers av avdelinger i kommunene og mellom offentlig, privat og frivillig sektor. Kommunene løfter frem samarbeidsprosjekter som noe av det mest givende innenfor TL-arbeidet.

Mange samarbeider med frivilligheten gjennom pensjonistlag/-foreninger, sanitetslag og Røde kors.

De fleste har samarbeid med Trygg trafikk og mange med politi og lokalt brannvesen. Samarbeid synes mest nødvendig der spisskompetanse trengs for å få gjennomført ønskede tiltak som f.eks. svømmeopplæring. Bildet viser en gjennomgang av trygge skoleveier og fritidsarealer i Klepp kommune. 

Flest vil forebygge fall

Forebygging av fall eller hoftebrudd er et innsatsområde for svært mange av TL-kommunene. Tiltakene varierer bl.a. mellom kartlegging, forebyggende hjemmebesøk og trening i form av individuelle programmer og grupper.

Det er også mange kommuner som samarbeider med frivilligsentral og frisklivssentral om treningstimer, utkjøring av strøsand og utdeling av sikkerhetskort, for å nevne noe.

En stor andel er også i gang med treningsprogrammet «Sterk og stødig».

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet er også et populært innsatsområde. Tiltakene varierer fra utdeling av reflekser og fokus på bruken av dem, prosjekter for trygg skolevei, kart over trygge gå- og sykkelruter til skolene, trafikkopplæring på skolen og økt fokus på trafikksikker infrastruktur.

Mange av TL-kommunene er også godkjente som «Trafikksikker kommune». I disse kommunene meldes det om god effekt og et jevnt fokus på trafikksikkerhetsarbeidet.

Andre innsatsområder

Halvparten av kommunene har valgt å rette fokus mot brannforebygging, særlig blant utsatte grupper som bor hjemme. En samarbeidsavtale mellom kommunens helsesektor og brannvesen er i flere av tilfellene grunnlaget for arbeidet.

I Skafor jobbes det også med å få til økt samarbeid mellom helse og brann, og våre «Nasjonale pådrivere» kan bidra inn i dette arbeidet.

Flere har valgt å rette tiltak mot kriminalitet og drukning. I samarbeid med politi/SLT forebygges mobbing, radikalisering og overgrep. Kommunenes ruspolitiske handlingsplan blir vurdert og brukt aktivt.

For å redusere hendelser forbundet med drukning har de fleste valgt å fokusere på opplæring/vanntilvenning blant innvandrerkvinner og førskolebarn. De fleste ønsker tiltakene videreført og melder om positiv effekt.

Andre innsatsområder som er nevnt er psykisk helse, vold og overgrep og aktiv frivilligsentral.

Søker bedre skadedata

Arbeidet med å innhente og bruke statistikk oppleves som vanskelig av mange TL-koordinatorer. Skadedata både på nasjonalt og lokalt nivå er vanskelig å oppdrive. Kommunene etterlyser tilgang til relevant og oppdatert skadestatistikk. Dette er også høyt prioritert hos Skafor.

Nyttig nettverk

Når det gjelder TL-nettverket meldes det utelukkende om at tilgangen til andre i nettverket oppleves som nyttig. Gjennom nettverket får kommunene tilgang til kompetanseheving, veiledning, sparringspartnere, statistikk, og materiell og artikler de kan dele med innbyggerne sine.

Flere av kommunene ser også verdien i å dele erfaringer med lignende kommuner. F.eks. har noen etablert samarbeid med en kommune som er like stor eller har mange av de samme type utfordringer.

 

Interessert i å vite mer om Trygge lokalsamfunn?
Her finner du vår samleside med all informasjon.

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn.