Nasjonale pådrivere deler erfaringer

To kvinner

I oktober 2019 begynte vi som de første og foreløpig eneste nasjonale pådriverne for brannsikkerhet. Mandatet vårt er enkelt: Å bidra til økt samarbeid mellom kommunale tjenesteytere for å redusere brannrisikoen til risikoutsatte grupper.

De risikoutsatte gruppene består av mennesker som av ulike årsaker har større sannsynlighet for å forårsake brann eller begrenset evne til å forebygge, oppdage, varsle eller slokke brann og redde seg selv. En utvikling med flere hjemmeboende personer i disse gruppene kan medføre en økning i antall omkomne i boligbrann. Derfor er det behov for målrettede tiltak.

Hva er gjort i kommunene vi har besøkt?

Et halvt år etter oppstart har vi besøkt eller vært i dialog med over 15 kommuner i fylkene Viken, Oslo, Nordland, Vestland og Troms og Finnmark i tiden før virusutbruddet i mars. De fleste har laget samarbeidsavtaler mellom lokalt brannvesen og helsetjenesten.

Veileder for samarbeid mellom kommunale tjenesteytere som ble utarbeidet i 2017 av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) brukes av flere. Selv om veilederen legger stor vekt på forankring, ser vi at det blant annet gjøres undervisning og er laget sjekklister for brannsikkerhet også i kommuner som ikke har slike forankrede samarbeidsavtaler.

Vi er imponert over arbeidet som er gjort og initiativet som er tatt rundt om i landet for å øke brannsikkerheten til utsatte grupper.

Hva skal til for å lykkes?

Det ser ut til at det kan være vanskelig å spre kunnskap om brannsikkerhet hos utsatte grupper til de ansatte som jobber hjemme hos og med denne gruppen. I helsetjenesten er det usikkerhet rundt hvordan de kan dokumentere hvilke tiltak som er gjort på en tilstrekkelig måte.

Å ha klar rollefordeling mellom helsetjenesten og brannvesenet i kommunen ser ut til å være viktig for å lykkes. Å skrelle det ned til akkurat hva primærhelsetjenesten skal gjøre av brannforebygging er nøkkelen. De skal tilby nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til innbyggerne i kommunen, inkludert forebygging av skade som følge av brann.

I Arendal kommune består brannsjekken kun av ett spørsmål: Kan pasienten ivareta sin egen brannsikkerhet? Dette krever selvsagt kunnskap, noe Østre Agder brannvesen har bidratt med gjennom undervisning av helsepersonell.

Uansett hvilken måte det løses på fremheves det av flere i helsetjenesten at det er lettere å ta ansvar for brannsikkerheten når de vet hvem de skal kontakte i brannvesenet for å få hjelp og veiledning i saker de ikke klarer å løse på egenhånd.

Østre Agder-nett.jpg

Dette kan vi bidra med

Alle stedene vi besøker og personene vi møter, blir spurt om hva det er vi kan bidra med videre. De fleste ønsker eksempler og forslag til å løse utfordringer.

Noen har etterspurt en forkortet versjon av veilederen slik at pliktene til kommunen kommer enda tydeligere frem. En forenklet brosjyre er derfor utarbeidet.

Det er ønskelig med maler/eksempler på kartlegging, iverksettelse av tiltak og dokumentasjon. Dette jobber vi videre med og vi setter kommuner i kontakt når vi mener de har spesielt god nytte av hverandres erfaringer.

Innlegg på regionale og lokale fagdager var på lang vei planlagt for hele våren, men disse ble dessverre avlyst. I en tid hvor både reise og kontakt med helsetjenesten i kommunene våre ble kraftig begrenset har vi måttet jobbe mer strategisk og digitalt, blant annet ved å spre e-læringskurset for brann- og helsepersonell.

Vi håper på flere muligheter og treffpunkter i tiden fremover. I mellomtiden vil vi gjerne kontaktes av alle som har interesse for mer og bedre samarbeid. Fortell oss om hvordan dere jobber i din kommune med både utfordringer og løsninger. Gode eksempler får vi ikke nok av!

Kontakt oss

Ava Sadeghi: ava.sadeghi@skafor.org / mobil: 476 55 480
Anja Kristin Kleiven: anja.kristin.kleiven@skafor.org / mobil: 934 26 268

 

Foto: Nasjonale pådrivere sammen med ansatte i Østre Agder brannvesen.
Fra venstre: Jan Erik Øygarden, Frank Daniel Danielsen, Anja Kristin Kleiven, Ava Sadeghi, Petter Vinje Svendsen.

Systematisk brannsikkerhetsarbeid

En dame i uniform fra helsetjenesten står sammen med en brannmann i fullt brannutstyr. For å illustrere samarbeid mellom helse og brann i en kommune.

Her er forslag til hvordan kommunen bør gå fram for å sikre vellykket gjennomføring av samarbeid om systematisk brannsikkerhetsarbeid overfor risikoutsatte grupper.

Kommunens ansvar og oppgaver

Illustrasjon av en flere hus hvor man ser inn vinduer og balkonger og forskjellige mennesker som samhandler.

Kommunen har gjennom flere regelverk en rekke oppgaver som skal ivareta brannsikkerheten hos risikoutsatte grupper.

Bli medlem av Skafor

Som medlem bidrar du til et tryggere samfunn.