Klepp og Fredrikstad

Samarbeid og brannsikkerhet er like viktig i store kommuner som i mindre, men samarbeidet må ofte legges opp på ulike måter. I vårt arbeid forsøker vi å møte så mange forskjellige kommuner som mulig. Det gjør vi for å lære om ulike måter å organisere arbeidet på. Denne uken var det to Trygge lokalsamfunn-kommuner som fikk besøk av våre nasjonale pådrivere.  

Møtene med Fredrikstad og Klepp er en del av det kartleggingsarbeid våre nasjonale pådriver Ava Sadeghi og Anja Kristin Kleiven er i gang med. Temaet er økt brannsikkerhet for risikoutsatte grupper, og tettere samarbeid mellom brann og helse. Deres oppdrag er å lære av det lokale arbeidet og samtidig gi råd og veiledning.  

Faste dialogmøter i Klepp 

En av Rogaland brann og redning IKS (RBR) sine eierkommuner er Klepp kommune, med litt under 20.000 innbyggere. Det holdes faste dialogmøter mellom kommunen og representanter fra RBR to ganger i året. På disse møtene inviteres ledere fra forskjellige etater i kommunen. På høstens møte deltok ansatte fra psykisk helse og rus, boligkontor, flyktningtjeneste, miljøtjeneste, hjemmetjeneste, vedlikeholdssjef og rådgiver helse og velferd. Samarbeidet har pågått i mange år og det er kjente ansikter som treffes rundt bordet.  

-Det er helt tydelig at tilliten øker og det blir enklere å snakke sammen når man kjenner hverandre så godt som man gjør her, konstaterer nasjonal pådriver Ava Sadeghi som selv har en fortid i RBR.

Agendaen for møtet denne gangen var kommunens sjekkliste for brannsikkerhet og om denne burde forenkles. I diskusjonene er det tydelig at kunnskapsnivået er høyt, erfaringene er mange og brannsikkerhet anses som en naturlig del av ansvarsområdet til de ulike etatene. 

Samarbeid og bevissthet i Fredrikstad 

Med drøyt 80.000 innbyggere er Fredrikstad Norges sjuende største kommune. Her har man eget kommunalt brannvesen der en dedikert person i brannvesenet har brannforebygging hos risikoutsatte grupper som en hovedoppgave. Han har gode kontakter med ansatte i ulike deler av kommunen, inkludert helse og velferd, hjemmetjeneste, tildelingskontor og flyktningtjenesten. Under møtet denne høsten ble også folkehelsekoordinator i kommunen invitert og alle parter var enige om gjensidig nytte av økt samarbeid fremover.

I Fredrikstad har man ennå ikke fått på plass en formell samarbeidsavtale mellom de  forskjellige tjenesteyterne, men kommunen er et godt eksempel på at forankring alene ikke er en forutsetning for å lykkes.  

-Her er det ikke tvil om at nøkkelpersoner i kommunen er sitt ansvar bevisst hva angår innbyggernes brannsikkerhet og at viktigheten av økt brannsikkerhet løftes opp av blant andre helsepersonell.Eierskap til rutiner, prosedyrer og sjekklister er sikret gjennom at de ulike etatene utarbeider dem selv og ikke får dem tildelt, mener nasjonal pådriver Anja Kristin Kleiven.  

Erfaringene tar vi med videre  

 Erfaringene og læringspunktene fra Fredrikstad og Klepp vil tas med i det videre arbeidet. I alt er det 356 kommuner i Norge, og kanskje nesten like mange måter å organisere det brannforebyggende arbeidet. Vår målsetting er å kartlegge og ha dialogmøter med store og små kommuner i alle landets fylker, samle gode modeller, og spre informasjon om vellykkede tiltak.  

Risikoutsatte grupper

Vi ser baksiden av en eldre person som sitter i rullestol. Ute på gaten foran noen hus i et boligstrøk.

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) tilhører tre av fire personer som omkommer i brann en såkalt risikoutsatt gruppe. Av disse omkommer ni av ti i eget hjem, og halvparten mottar tjenester i hjemm...

Kontakt oss

Man ser ansiktet til to jenter som smiler mot kamera.

Vi er her for deg som ønsker å etablere samarbeid eller forbedre eksisterende arbeid med systematisk brannsikkerhetsarbeid i kommunen. Vi vil også gjerne innhente kunnskap og erfaringer som kan deles med andre.