Skafor deler ut 10 000 kroner i masterstipend

Masterstudenter får også i år  mulighet til å søke om økonomisk støtte og fordype seg i et tema som er svært samfunnsnyttig – nemlig forebygging av fall og fallskader. To stipend à 10 000 kroner deles ut våren 2019.

Mange norske mynter ligger i en haug

Fall krever mye ressurser av det norske samfunnet, både i kroner og øre, men også personlig for dem det rammer.

Vi vet f.eks. at 30 % over 65 år og 50 % over 80 år faller minst en gang hvert år. 40 – 60 % av fallene krever medisinsk behandling og fallskader er den hyppigste enkeltårsaken til sykehusinnleggelse.

Det er årlig 9 000 hoftebrudd i Norge, og de fleste skjer i hjemmet. En av fire med hoftebrudd ender på sykehjem. En av fire dør innen et år. 75 % av de som får et hoftebrudd, kommer aldri tilbake til det funksjonsnivået de hadde før skaden.

Vi kan klart si at fall er et folkehelseproblem. Forebygging er derfor vesentlig. Men målrettet forebygging krever kunnskap – og mye av den kunnskapen mangler.

Trenger kunnskapsutvikling

Skadefeltet er delt mellom ulike institusjoner og direktorater, og det finnes statistikk for ulykker og skader på flere områder og fra flere kilder. Allikevel ser vi at de fleste registrene med skadeopplysninger er preget av underrapportering og mangelfull datakvalitet.

Skadedataene er som regel ikke detaljert nok til å kunne brukes direkte i forebyggende arbeid. Det mangler bl.a. mer kunnskap om årsakskjeden bak en skadehendelse, dvs. de faktorene som direkte eller indirekte forårsaker skaden.

Generelt sett kan vi si at skadefeltet i Norge trenger mer oppmerksomhet fra forskningsmiljøene og bedre datakvalitet. Det må til en kunnskapsutvikling.

Prioriterer fall som tema

Regjeringen, med eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen i spissen, startet i 2018 arbeidet med en nullvisjon for fallskader i hjemmet. Skadeforebyggende forum (Skafor) vil være en viktig bidragsyter i dette arbeidet og ønsker derfor å være med på å styrke dette feltet.

Vi vil derfor i 2019 prioritere søknader som berører fall og eldre. Oppgaven kan f.eks. handle om hvorfor ikke flere eldre bruker brodder, hvordan vi kan motivere eldre til å «risikorydde» hjemmene sine før det er for sent, om ensomhet og falltendens henger sammen eller hva som oftest fører til fall på sykehjem.

Skafor setter ingen krav til metode eller utforming av oppgaven. Den kan være en dybdestudie eller breddestudie, bruke kvalitativ eller kvantitativ metode, se på årsakssammenheng eller en type atferd, det er helt opp til den enkelte student.

Hovedkriteriet er at oppgaven skal tilføre kunnskap til fagfeltet, og kunne bidra til å forebygge skader og ulykker.

Hvem kan søke?

Alle studenter på masternivå er velkomne til å søke, uavhengig av hvilket studiested de tilhører. Det kan være en studerer folkehelse, arkitektur, ergoterapi, arealplanlegging, HMS, sykepleie, sosiologi eller noe helt annet, men er interessert i nettopp dette fagfeltet.

Problemstilling utformes i samarbeid med veileder ved undervisningsstedet. Skafor vil kunne bidra med innspill og kontakter. Stipendet tildeles av styret i Skafor. 

Frist for å søke er 30. mars 2019!

Søknad, på maks to sider, sendes til post@skafor.org.

Søknaden skal inneholde:

  • Informasjon om søker, navn på studiested, studieretning, masterprogram og veileder
  • Tittel, tema og godkjent problemstilling for oppgaven
  • Bakgrunn for valg av tema og problemstilling
  • Kortfattet beskrivelse av teori- og metodevalg
  • Personlig og faglig mål med oppgaven

Krav knyttet til tildelning:

  • Oppgaven skal ferdigstilles innen 18 måneder
  • Det skal fremgå at oppgaven har mottatt støtte fra Skadeforebyggende forum
  • En oppsummerings av oppgaven leveres til publisering på nettstedet www.skafor.org
  • Oppgaven i sin helhet skal oversendes Skafor. Det kan bli aktuelt å presentere oppgaven på et fagseminar.

For spørsmål kan daglig leder i Skafor, Eva Vaagland, kontaktes på e-post: eva.vaagland@skafor.org