Skadebildet i Norge 2019

Den nye rapporten fra Folkehelseinstituttet slår fast at skader fortsatt er en stor utfordring for folkehelsen. Det knytter seg store samfunnsøkonomiske kostnader til skader, samtidig har skadefeltet et stort potensiale for forebygging, der iverksetting av effektive tiltak i mange tilfeller kan gi umiddelbar virkning.

Blant bosatte i Norge blir 12 prosent av befolkningen behandlet for skader hvert år. Rapporten presenterer en oversikt over forekomst av skader generelt, i ulike målgrupper og fordelt på sektornivå.  Det er tatt utgangspunkt i nasjonale registre, både i helsetjenesten og i respektive sektorer.

Rapporten er bygget opp rundt ni temaområder: transport, arbeid, brann, drukning, forgiftning, hjem, fritid, utdanning og fall. 

I forordet slår man fast at: «Samlet viser denne rapporten at det finnes mange kilder med skadestatistikk i Norge, men kunnskapsgrunnlaget er fragmentert og dekker ikke de ulike temaområdene like bra. De ulykkene som medfører flest skader i befolkningen, dvs. fallulykker, hjemmeulykker og fritidsulykker, er de vi vet minst om. Det er derfor behov for et løft i registreringen av skadedata» (vår utheving). 

Vi er enige i Folkehelseinstituttets konklusjon og vil videreføre, og styrke, vår innsats for bedre skadedata.

• Årlig behandles ca. 600 000 personer for skader, omtrent halvparten i spesialisthelsetjenesten
• Fallskader utgjør nesten halvparten av alle årlige ulykkesdødsfall
• Totalt er det flere menn enn kvinner som rammes av ulykker, med økende alder forekommer skader oftere blant kvinner
• Hjemmet er det vanligste skadestedet
• Det er en gledelig nedgang i dødsfall som følge av ulykker de siste tiårene. Men en konsekvens av den gledelige nedgangen i dødsfall kan faktisk være en økning i skader med varige mén, fordi helsevesenet har blitt flinkere til å forhindre død ved alvorlige ulykker. Det vet vi for lite om, vi mangler gode metoder for å måle skadens alvorlighetsgrad.  

Her finner du rapporten "Skadebildet i Norge 2019"