Samarbeid, ny teknikk og nye treningsformer

Regjeringen vil utvikle et mer aldersvennlig samfunn. Hvis vi skal lykkes må vi gå opp nye stier og finne nye samarbeidsløsninger. På høstens seminar om sikkerhet for eldre tok vi opp DigiRehab, Hip`safe, brann- og fallforebygging og frivillige som ressurs. 

 

Vi hadde valgt samarbeid som gjennomgående stikkord for temaseminaret «Velferd, aldring og livskvalitet» i Oslo, 28. november 2019, og vi ga flere eksempler på lokale tiltak og samarbeidsprosjekter som vi håper kan motivere og inspirere.

Ski viser vei

Hjemmetjenesten i Ski kommune har i samarbeid med DigiRehab gått nye veier når det gjelder hverdagstrening for eldre i eget hjem. DigiRehab er et trenings- og analyseverktøy som tilbyr målrettet trening for eldre som mottar hjemmesykepleie.

Treningsprogrammet går over 12 uker, i disse ukene skal man trene 20 minutter to ganger i uken. Programmet skreddersys til den enkelte utfra en individuell screening der man kan måle brukers styrke og funksjonsnivå.

Ski er den første kommunen i Norge som testet programmet som er utviklet i Danmark. Erfaringen fra Ski viser at treningen bidrar til økt mestring og livskvalitet, og behovet for hjelp ble mindre. Vibecke Tvedt Gustavsen fra Ski kommune og Sverre Johnsen fra DigiRehab presenterte pilotprosjektet.

Digirehab-ill.JPG

Airbag mot hoftebrudd

Airbagteknikk er for lengst innarbeidet i biler. Samme teknikk brukes også i motorsykkeldrakter og i hestesport for å redusere skaderisiko.

Nå har man utviklet hoftebeskyttelse bygget på samme prinsipp, et enkelt belte rundt hoftene som løser ut en beskytter ved fall. Beltet som veier ca. et kilo klarer å skille mellom «et dump ned i stolen» og et fall. Etter at beltet er løst ut kan det brukes om igjen så snart en ny gasspatron er på plass.

Knut Johansen, Helite Norge, presenterte Hip`safe og utviklingsarbeidet som har ledet fram til løsningen. Her kan du se hvordan hip`safe fungerer.

Airbagteknikken kan også brukes på sykkel, mc og av ryttere.

Samarbeid med frivillige

Espen Watne Andresen, fra Vestre Aker Frivilligsentral og styremedlem i Landsstyret for Norges Frivilligsentraler, presenterte Frivillighetssentralene som samarbeidspartner for å utvikle nye velferdstjenester.

Han slo fast at det utvikles mange gode lokale prosjekter og tiltak, men at de sjelden blir tatt over i ordinær drift. I stedet plasseres det på «prosjektkirkegården» når prosjektperioden er over. Det hadde vært ønskelig med et mer langsiktig perspektiv. Det hadde gitt mer forutsigbarhet og bedre og mer effektive løsninger.

Samarbeidsmulighetene er mange. Espen oppfordrer kommuneansatte til å ta kontakt med den lokale frivillighetssentralen. Han minner også om at en tydelig dialog og forventningsavklaring er en forutsetning for vellykket samarbeid.

Ensomhet er et stadig voksende samfunnsproblem, ikke minst blant eldre. Røde Kors besøkstjeneste kan være en livline til hverdagslivet utenfor ensomheten i egen bolig. Hilde Marie Hjelle fra Oslo Røde Kors besøkstjeneste fortalte om hvordan ordningen fungerer, hvem som deltar og hvordan den kan skape nye fellesskap. Her er en film som presenterer besøkstjenesten.  

Trygg hjemme; fall- og brannforebygging

Fall- og brannforebygging har lenge stått på Skafors agenda. Med lang erfaring av lokale samarbeidstiltak kan vi bidra i arbeidet for et aldersvennlig samfunn. Skafor arbeider spesielt med fallforebygging og trygg hjemme-tiltak med informasjon, sjekklister og trygghetsvandringer. Eva Vaagland og Linn Marie Kamsvåg orienterte om arbeidet.

Vi kan konstatere at de aller fleste som omkommer i brann dør i eget hjem, omtrent halvparten av ofrene har hatt tjenester fra kommunen. Skafors nye prosjekt for brannforebygging skal, i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Helsedirektoratet, fremme samarbeid mellom brannvesenet og helsetjenesten i kommunen for å bedre brannsikkerheten for eldre og andre risikoutsatte grupper. Ava Sadeghi og Anja Kristin Kleiven presenterte Skadeforebyggende forums nye prosjekt.  De vil som nasjonale pådrivere ha kontakt med kommuner over hele landet, gi støtte og veiledning og motivere til samarbeid og innsats.

Møtested og samarbeidsarena

Skafors temaseminar skal være møtested for kunnskapsdeling, erfaringsutveksling og diskusjoner på tvers av fag- og profesjonsgrenser. Det var satt av tid til spørsmål og diskusjoner underveis, og det ble gitt mulighet til å knytte kontakter på tvers av sektorer og profesjoner.

Espen-alle-liggende.JPG