Faglig oppdatering, diskusjon og erfaringsutveksling

Folkehelselovens krav, kommunens ansvar og hvordan Trygge lokalsamfunn-modellen kan bidra til å oppfylle folkehelselovens krav til innsats var tema for Eyvin Bjørnstads innlegg på nettverksmøtet for Trygge lokalsamfunn, 22. november 2019.

Bjørnstad inviterte bl. a. til diskusjon om kunsten å drive folkehelsearbeid og samtidig sikre at kommunens innsats kommer de mest trengende til gode. Erfaringen til flere på nettverkssamlingen var at det er en utfordring å treffe riktig med folkehelsetiltak.

Ved å også spørre om tiltakene vil bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller må man tenke i et større perspektiv. Det er f. eks. ikke forenlig med krav om sosial utjevning å bygge nytt skianlegg, hvis det nye anlegget kun blir brukt av de som allerede er engasjerte skiløpere. Noen kommuner tilbyr åpne aktiviteter, gratis for alle, men velger å markedsføre dem på en måte som sikrer at de mest trengende gis prioritet.

Inger Marie Solberg fra Sandefjord kommune fortalte at i tidligere Stokke kommune hadde de i malen for politiske vedtak at vedtak skulle svare på to spørsmål: «Bidrar dette vedtaket til bedre folkehelse?» og «Bidrar dette til å utjevne sosiale helseforskjeller?». Dette kanskje kan være en idé for flere?

Eyvins gode råd

I møtet ble mange ulike strategier for folkehelsearbeidet drøftet. Eyvin Bjørnstad ga noen overgripende råd:

  • Husk at kommunens oversiktsdokument skal ha med årsakssammenhenger, de skal si noe om bakenforliggende årsaker, og om konsekvenser av ulike tiltak
  • Bruk Kommunetorget.no som ressurs i arbeidet
  • Se ikke bare på risiko og helsevansker – pek også på positive helsefaktorer (SSB har data om livskvalitet)
  • Prioriter frekvens og konsekvens, og de områder der tiltak kan gjøre en forskjell i det ulykkesforebyggende arbeidet
  • Med effektevaluering av tiltak kan du få større gjennomslag

Planarbeid og samskaping

For alle som jobber med folkehelse, er det viktig å følge med i kommunens planarbeid for å sikre at folkehelseperspektiv og ulykkesforebygging blir prioritert. Det er viktig å gi alle innbyggere en mulighet til å bli hørt gjennom forskjellige typer av innspillsrunder eller samskapingsprosesser.

Drammen kommune har fått hjelp til å plukke ut et representativt utvalg av befolkningen som har fått gi innspill på planprosesser i forbindelse med kommunesammenslåingen. På denne måten ble mennesker som ikke vanligvis er med på slike prosesser engasjert. Flere av deltagerne på samlingen kommer fra kommuner som er midt i en sammenslåingsprosess hvor kommunene som skal slå seg sammen har ulike utfordringer og ulik kultur. Det vil også stille nye krav til Trygge lokalsamfunn-arbeidet.

Verktøykasse for eldresikkerhet

Skafor har fått gode tilbakemeldinger på sine verktøy og hjelpemidler for å spre kunnskap om sikkerhet for eldre. I møtet ble verktøykassen med sikkerhetskort, sjekklister, tryggsekken, trygghetsvandringer og demonstrasjonsboligen presentert.

Harstad kommunes demonstrasjonsbolig ble en suksess og de oppfordrer flere til å prøve konseptet. I 2020 vil flere kommuner bli kjent med verktøyene.

Så enkelt kan det gjøres

Bærum kommune har brukt Trygghetsvandringer for å kartlegge steder som evt. kan trenge utbedring. Det ble bl.a. konstatert at det var en utfordring med trafikksikkerheten ved et seniorsenter. Mange trengte skyss helt fram til døren og det er ikke mulig å snu foran senteret. Det førte til et uoversiktlig trafikkbilde og unødvendig risiko.

Merete Husby fra Bærum kunne fortelle at utbedringstiltaket som ble gjort her ikke kostet penger. I stedet valgte man å forandre timeplanene for aktivitetene slik at trafikken ble jevnere fordelt utover dagen. Det resulterte i en mer oversiktlig trafikkavvikling og færre trafikkfarlige situasjoner.

BASIS fallforebygging

Eldre- og folkehelseministeren lanserte i fjor en nullvisjon for alvorlige fallulykker i hjemmet. En viktig del av det fallforebyggende arbeidet er balanse og styrketrening. I den forbindelse har Helsedirektoratet utviklet et e-læringskurs som finnes på www.basis-fallforebygging.no.

MariMørkved.jpg


Nasjonal kompetansetjeneste for Traumatologi - en kilde til kunnskap

Mari Mørkved fra Nasjonal Kompetansetjeneste for Traumatologi (NKT-Traume) ga en kort orientering om registeret som kunnskapskilde når det gjelder de mest alvorlige ulykkene. Se https://nkt-traume.no og  https://www.traumepasient.no, eller følg med på Facebooksiden til NKT-traume.

AnjaKristinKleiven.jpg

Brannforebygging og videreføring av Trygg hjemme-satsningen

Skadeforebyggende forums nye prosjekt om brannsikkerhet ble presentert. Prosjektet skal bidra til økt samarbeid mellom helsetjenesten og brannvesenet i kommunene for å bedre brannsikkerheten til mennesker som er ekstra utsatt for å omkomme i brann. Mange av Trygge lokalsamfunn-kommunene har allerede etablert et godt samarbeid og vil kunne bidra med eksempler på gode samarbeidsløsninger. Irmelin Skjold fortalte i denne sammenhengen om hvordan Færder kommune har systematisert arbeidet sitt med brannforebygging hos hjemmeboende som mottar tjenester av kommunen.