Velferd, aldring og livskvalitet - temaseminar 2018

Fire interessante forelesere belyste ulike temaer relatert til det å bli eldre. Vi hørte om betydningen av fysisk aktivitet for psykisk helse, eldre som ressurs, hvordan skape et mer demensvennlig samfunn og erfaringer fra arbeidet med Danmarks første demenslandsby.

Annette Søby fra Svendbord demensby holder foredrag. Hun står foran en skjerm med tekst fra foredraget sitt.

Under årets seminar fikk vi nok en påminnelse om at det er mange som jobber for og med eldre og er svært engasjerte i at denne gruppen skal få bidra i samfunnet og holde seg friske så lenge som mulig. Frisklivs- og frivilligsentraler i det ganske land prøver å tilby aktiviteter for alle, og flere steder i landet planlegges demenslandsbyer. Dagen inneholdt kloke spørsmål og refleksjoner, og vi lærte mye nytt og noe vi kunne fra før – på nytt.

Å fungere til tross for

Egil Wilhelmsen er professor ved Universitet i Oslo og en talsperson for at fysisk aktivitet er en vel så god medisin for psykisk helse som noe annet. Han kunne fortelle at sammen med belastningslidelser er psykiske lidelser den viktigste årsaken til arbeidsuførhet og sykemeldinger.

Fysisk aktivitet er ikke en vaksine, men det reduserer bl.a. risikoen for å utvikle depresjon, demens og misbruk. Den gode nyheten er at de mest inaktive vil få den største helsegevinsten av å trene litt, så det er bare å komme i gang.

«Gå tur med hunden hver kveld – selv om du ikke har hund!»

Bryghuset, Svendborg – Danmarks første demensby

Demens er en global utfordring og en folkesykdom i hele verden, og noe vi må forholde oss til som et samfunn. Derfor dro en gjeng fra Svendborg kommune i Danmark på studietur til demenslandsbyen De Hoegwich i Nederland i oktober 2014. To år etterpå kunne prosjektleder Annette Søby åpne Bryghuset demensby.

De tok utgangspunkt i et eksisterende sykehjem, og bygget det noe om. Bryghuset har ikke fått mer penger til drift enn andre sykehjem. Det koster det samme å bo der som på andre institusjoner. De har samme antall ansatte, men har satset kraftig på frivillige. De frivillige hjelper til med utrolig mye forskjellig, bl.a. driver de butikken i landsbyen, er sykkelvenner, har bygget opp en hønsegård, hjelper til på avdelingene og ikke minst prøver de å samle inn penger til aktiviteter og oppgraderinger.

Noe ekstra penger fikk Annette Søby til å utvikle landsbyen, og det ble brukt til å kjøpe opp et grøntområde i tilknytning til bygningsmassen. Her jobbes det med å anlegge bålplass, paviljong, en campingvogn, drivhus, kjøkkenhage, treningssti og hønsehus. Og ikke minst er det viktig å få på plass toaletter.

Utgått på dato, eller en fornybar ressurs?

Mental Helse har en hjelpetelefon for dem som trenger noen å snakke med. For to år siden opplevde de at stadig flere eldre ringte dem. Mange eldre mister hele sitt sosiale nettverk når de blir pensjonister og opplever ensomhet. På bakgrunn av dette opprettet Mental Helse Føniksalliansen som ønsker å få til konkret handling for å få eldre i aktivitet og bli sett på som en ressurs.

Tom Guldberg er leder av alliansen og kunne bl.a. fortelle om prosjektet Sameign AS og X-Pol AS som begge er direkte resultater av dette samarbeidet.

God helse hele livet!

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. De er opptatt av at hele samfunnet skal være demensvennlig, og ikke kalle det aldersvennlig. Det er jo ikke alle gamle som får demens, og ikke alle som blir demente er gamle.

Et demensvennlig samfunn handler om å gi verdighet til de som har demens, at de kan leve et så normalt liv som mulig. Nasjonalforeningen har bl.a. opprettet et erfaringspanel der personer med demens kan ytre sin mening. Det er også 115 kommuner som er i «Demensvennlig samfunn», en kampanje der man lærer opp lokalsamfunn til å bli mer demensvennlig. F.eks. får butikkansatte og taxisjåfører kursing i hvordan de skal møte personer med demens.