Nettverksmøte for Trygge lokalsamfunn

Nok en gang samlet vi våre kommunekontakter fra Trygge lokalsamfunn i hele landet.  Hovedtema denne gangen var fallforebygging, brann hos utsatte grupper og drukning. Det ble også snakket om stort og smått fra det lokale arbeidet og deltakerne fikk utveksle ideer og erfaringer.

Deltagere på nettverkssamling sitter rundt et bord og ser inn i kamera

Dagen startet med en oppdatering fra Skafor om saker som rører seg innenfor fagfeltet;
Det ble holdt konferanse i regi av WHO om «VIP», Violence and injury prevention i Bangkok i begynnelsen av november. Daglig leder delte erfaringer fra konferansen der mange interessante nye forskningsrapporter og prosjekter fra hele verden ble lagt fram. Her ble også Norges modell for lokalt skadeforebyggende arbeid presentert.

Ny folkehelsemelding vil bli lagt fram våren 2019. Skafor har kommet med innspill til meldingen der vi peker på behov for mer kunnskap og data om skader i Norge, økt satsning på forebygging og hvordan det kan gjøres. 

Etter en sommer med uvanlig fint vær og dermed også uvanlig mange drukningsulykker er folk ekstra opptatt at dette temaet om dagen. Skafors Drukningsforebyggende råd har gitt innspill til folkehelsemeldingen og foreslår en nasjonal kampanje for å forebygge drukning. 

Det har også blitt satt av penger til at kommuner kan søke på penger til svømmeopplæring i barnehager. Det kan man lese mer om på nettsidene til Svømmeforbundet.

Brann – Livsviktig

DSB jobber videre med å forebygge brann hos utsatte grupper. Deres siste satsing heter Livsviktig. Startskuddet for denne kampanjen gikk på verdensdagen for eldre 1. oktober. Alle landets rådmenn skal ha mottatt en informasjonspakke om dette.

Det jobbes allerede med dette temaet i våre TL-kommuner. Klepp har hatt «Trygg hjemme» i mange år og hatt fokus på risikoutsatte grupper. Harstad har akkurat startet med dette arbeidet, og opplever at når brann og helse jobber sammen får det en flott synergieffekt.

Bærum har jobbet med «Trygg hjemme» i ca. 4 år, og har kartlagt ca. 4000 mennesker. Noen risikoutsatte personer har fått mobile vanntåkeanlegg, og disse har reddet liv. Også Sande og Ski kommune har innført «Trygg hjemme».

Hoftebrudd og 0-visjon

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har nylig sagt at hun skal lansere en 0-visjon for alvorlige skader og død etter fall hos hjemmeboende eldre. For å få til dette ønsker hun mer fokus på rus, trygge hjem og fysisk aktivitet hos eldre.

Sande kommune har jobbet med fallforebygging i over 10 år og har sett at antall fall per innbygger går ned. Nå har de også knyttet seg til Sterk og Stødig.

Erfaringer fra TL-kommunene

Bærum arrangerte et seminar for eldre i september i år. De kalte det «Klok av skade». Det var gratis, og ble holdt i kommunegården. Seminaret hadde flere ulike foredrag og masse stands.

Harstad kommune var svært fornøyde med sin «Folkehelseuke» i år. Skafor arrangerte et miniseminar under uka om Trygge lokalsamfunn, det ble arrangert foredrag om luftkvalitet, førstehjelpskurs og ikke minst arrangerte de sin egen versjon av «Den trygge boligen».

Stovner bydel i Oslo er med på et prøveprosjekt der alle meldinger om fall fra sykehus i Oslo kommune går rett inn i bydelens Gerica (rapporteringssystem). Disse personene vil da få tilbud om hjemmebesøk.

Bergen kommune har besluttet å opprette en «Beredskapsklynge». Dette blir gjort på bakgrunn av gode erfaringer med å samle all beredskap ett sted under Sykkel-VM.

Lokale samarbeidsprosjekt og erfaringsutveksling på nasjonalt nivå er litt av kjernen i Trygge lokalsamfunn-arbeidet. Nettverkssamlingene gir mulighet til  erfarings- og kunnskapsutveksling på tvers av kommunegrenser. Skafor vil videreføre tradisjonen med nettverksmøte to ganger i året, men oppfordrer også kontakter til å sende inn erfaringer og bilder fra lokale tiltak gjennom hele året, slik at vi kan bruke dem i nyhetsbrev, på nett og Facebook, for å inspirere flere til å satse mer på forebygging.