Vi er med i ny tiltaksplan for trafikksikkerhet

Tidligere i år kom det ut en ny plan for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og i den er arbeidet til Skafor trukket frem. Dette er den femte planen i rekken og er utarbeidet av Statens vegvesen, politiet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Trygg Trafikk, fylkeskommunene og syv storbykommuner.

Foto av forsiden til den Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021

Det er valgt ut 13 ulike innsatsområder, som er viet særlig oppmerksomhet i planen. Innenfor hvert innsatsområde er det satt opp tilstandsmål, og i tillegg gitt en opplisting av tiltak som planlegges gjennomført i planperioden for å nå disse målene. Innsatsområdene er valgt, enten fordi det ved gjennomføring av målrettede tiltak er et stort potensiale for å redusere antall drepte og hardt skadde, eller fordi de er viktige i det generelle forebyggende arbeidet eller dekker områder det er knyttet særlig stor politisk interesse til.

Skafor er trukket inn i to tiltak under innsatsområdene barn (0 – 14 år) og trafikksikkerhetsarbeid i fylkeskommuner og kommuner.

Trygg skolevei

Skafor har videreutviklet metoden Trygghetsvandring, og laget et digitalt kartleggingsverktøy som kan benyttes under en vandring. Når det gjelder innsatsområdet barn er trygge skoleveier trukket frem som særlig viktig, og her er Trygghetsvandring et nyttig verktøy for registrering av forhold som bør utbedres på skolevei.

Oppfølgingstiltak 45

Skadeforebyggende forum vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, stimulere skoler til å ta i bruk kartleggingsverktøyet Trygghetsvandring, som skal bidra til å redusere fare for personskade, blant annet knyttet til trafikkforholdene i nærmiljøet.

Godkjenningsordninger

Etter folkehelseloven skal kommunene forebygge skade og fremme helse, og trafikksikkerhetsarbeidet inngår i det lokale folkehelsearbeidet. For å bidra til mindre trafikk, mer sykling og gåing og færre skader i trafikken er det viktig at det jobbes med dette tverrsektorielt. Derfor er Trygge lokalsamfunn trukket frem som en nyttig ordning for å sikre at det skjer samarbeid på tvers av tradisjonelle skillelinjer.

Trygg Trafikk har ordningen Trafikksikker kommune, men er ikke en konkurrent til Trygge lokalsamfunn. Snarere tvert imot, de kan fungere godt sammen, da en godkjenning som Trafikksikker kommune kan inngå som trafikksikkerhetsdelen av Trygge lokalsamfunn.

Oppfølgingstiltak 128

Skadeforebyggende forum vil, i samarbeid med Trygg Trafikk, bidra til at kommuner som godkjennes som Trygge lokalsamfunn ivaretar trafikksikkerhet, fortrinnsvis gjennom godkjenningsordningen Trafikksikker kommune. 


På side 114 i planen finner man faktaboksen over. 

 

Statens vegvesen har lagt ut hele planen som PDF.