"Klok av skade?" 2017

Årskonferansen belyste fire viktige temaer; oppvekst, narkotika, tilsyn ved asylmottak og sikkerhetsarbeid i forhold til sykkel-VM i Bergen.

En powerpoint presentasjon brukt på årsmøtet - omtale av SMART oppvekst

Elisabeth Paulsen fortalte om Re kommunes arbeid med SMART-oppvekst, et program som fokuserer på barnets styrker for å hjelpe barn og unge med å takle motgang og mestre sine liv. Det er utviklet ulike typer av verktøy til prosjektet, bl. a kort som viser ulike karakteregenskaper slik at barna kan få et bedre vokabular for å identifisere og uttrykke følelser. Prosjektet er utviklet og brukt i Re gjennom mange år, med gode resultat. Det blir nå tatt i bruk av kommuner i hele landet. SMART fungerer også som et nyttig verktøy for ledere.

 

Anette Kjellgren og Christophe Soussan fra Karlstad universitet orienterte om syntetiske stoffer og internett som den nye arenaen for salg og informasjon. Dette er dessverre også aktuelt i Norge. Det kommer omkring to nye stoffer i uken og verken lovverket, helsemyndighetene eller vitenskapen henger med. Nettopp av den grunn bør også de som forsker eller jobber med rusavhengighet bruke internett for å klare og henge med.Helsepersonell har lite å stille opp med dersom de ikke vet hvilket stoff pasienten er påvirket av. Studier viser også at nye brukergrupper tar disse nye droger i bruk. Vi som arbeider med forebygging må også tenke nytt.

 

Siren Gaden og Ingunn Sandvik fra miljørettet helsevern i Gjøvikregionen har vært på tilsyn ved flere asylmottak i regionen. Tilsynet tok bl.a. for seg inneklima, sanitærforhold, skader og ulykker. De fant at asylmottakene ofte huset flere mennesker enn de var beregnet for og flere avvik ble gitt. En del avvik ble gitt omkring temaet skader og ulykker, for eksempel ved stengte rømningsveier, strømuttak i nærheten av rennende vann og manglende sikring av lekestativ for barn.

 

Hvordan løser man sikkerhetsutfordringer under et arrangement som skal ha 500 000 tilskuere og stenge av store deler av byen? Snorre Halvorsen fra Bergen kommune snakket om hvordan de jobber etter samarbeids- og samvirkeprinsippet. Under sykkel-VM i september vil «Samvirkesenteret» der sikkerhetstiltakene skal koordineres spille en sentral rolle. Samarbeidsordningene og de rutiner for sikkerhet og beredskap som nå utvikles i Bergen er nybrottsarbeid. Man har fått en forsker med på laget og det vil bli laget en veileder basert på deres arbeid som andre kan ta i bruk ved store arrangementer.

 

Den årlige konferansen i forkant av årsmøtet er et møtested og en plass for faglig oppdatering. Blant deltakerne fans representanter for myndigheter, kommuner, organisasjoner og forsikring. Det ga mulighet til diskusjoner og kontakter på tvers av organisasjons- og fagtilhørighet.

 

Presentasjoner fra konferansen:

SMART oppvekst i Re kommune

Syntetiske droger og Internett som arena for salg og informasjon

Nøkternt, men forsvarlig - tilsyn med asylmottak i Gjøvikregionen

Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet i forbindelse med Sykkel VM 2017