Barnehage- og skoleskader i Oslo – ny rapport

Overlege på Oslo skadelegevakt, Knut Melhus la fram rapporten på Skafors temaseminar om barnesikkerhet 15. juni 2016.  Alle 5.725 barn som søkte hjelp på legevakten i 2015, etter å ha skadet seg i, eller på vei til eller fra skolen eller barnehagen, fikk fylle ut skjema og fortelle om hvor og hvordan ulykken skjedde. Les mer om rapporten og andre temaer fra seminaret. Rapporten
, utarbeidet på oppdrag av Helsedirektoratet viser at det fleste ulykkene skjer i barneskolen og i barnehager. Fall og sammenstøt eller påkjørsel er de vanligste årsakene til å søke legehjelp. Det dreier seg mest om mindre skader – antallet alvorlige skader er lavt. Seminaret tok også opp barns behov for å utfolde seg, ansvarsforhold når ulykken er ute og skolens muligheter for å arbeide systematisk med forebygging.

Betydningen av at barn får utfolde seg, tøye sine grenser og lære seg mestre ulike situasjoner ble understreket av flere innledere.  Jørgen Moland fra Norges Speiderforbund fortalte om «speidermetoden» og mottoet «tur etter evne og forhold». Her arbeider man bevisst for å formidle kunnskap og utvikle mestring. Barna lærer trinn for trinn å vurdere vær, natur, situasjoner og gruppens evne til å løse oppgaver. Målet er at barna skal vokse med oppgavene og kunne ta egne kloke beslutninger basert på erfaring og kunnskap. Nedenfor finner du lenker til mer informasjon.

Ingvild Garberg fra Undervisningsbygg delte erfaringer om hva som gjelder når ulykken er ute. Det handler om å være kjent med gjeldende regelverk, legge opp gode rutiner for tilsyn og vedlikehold, følge gjeldende rutiner og dokumentere alt man gjør det.  Undervisningsbygg har ansvar for 177 skoler og ca 750 bygninger. Det stiller store krav til koordinering, oppfølging og rutiner. Internkontroll er et viktig ledd i sikkerhetsarbeidet, og tillegges stor vekt når DSB vurderer ulykker. Garberg pekte også på §16 i Forskrift om lekeplassutstyr;

 «Den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr er ansvarlig for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.»

 Det er et ansvar som skoleeiere, de som driver barnehager og de som etablerer lekeplasser i borettslag skal være seg bevist.

 Lena Olsson, doktorand i pedagogisk arbeid på Karlstad universitet, har sett på skader og ulykker i svenske barnehager og skoler. Den svenske undersøkelsen overensstemmer med den nye norske studien som ble presentert på seminaret. Hun har også studert «Riskhantering och skadeforebyggende arbete i förskola, skola och fritidshem».  Med en enquét besvart av mer enn 900 lærere har man kartlagt skolenes skadeforebyggende arbeid.

 Kartleggingen viser at lærerne er engasjert. De vil gjerne bidra til bedre og tryggere miljø, men savner kunnskap og ressurser. Skolens personell trenger veiledning for å utvikle rutiner og systematikk for arbeidet. Samtidig viser kartleggingen at kunnskap bidrar til å sette arbeidet i system, og at systematikk i seg bidrar til å øke interessen for kunnskap og innsats. Hun konstaterte at det mange steder satses på utvikling av gode skolegårder - der man tar til seg ny kunnskap om at utformingen på lekeplasser har mye å si for trivsel, utvikling og konfliktnivå.

Seminaret ble avsluttet med faglig kommentar fra jurist Marte Ervik, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og Helene Bugge, Bad, park og idrett. Begge pekte på behovet for gode rutiner for tilsyn og vedlikehold av lekeplasser og behovet for gode internkontrollrutiner. Bad, park og idrett arbeider med lekeplasser under overskriften «Så spennende som mulig – så trygt som nødvendig».

Skafor ønsker med sine temaseminar å tilby en arena for erfarings- og informasjonsutveksling på tvers av tradisjonelle skillelinjer. Med deltakere fra kommuner, myndigheter, organisasjoner og næringsliv ble det gitt mulighet for interessante diskusjoner, bl a. mellom skoleeiere, DSB og lekeplassinspektører. Ulike perspektiv og ståsted - men en felles interesse for å tilby barn gode lekeplasser.    

Skafor tar gjerne imot innspill til temaer som kan være aktuelle å belyse på neste års konferanse.

Her finner du presentasjonene fra konferansen:  

Barnehage- og skoleskader i Oslo - Knut Melhus, Oslo skadelegevakt.pdf 
Krav og ansvar hvis ulykken er ute - Ingvild Garberg, Undervisningsbygg.pdf
Riskhantering och skadeförebyggande arbete i förskola, skola och fritidshem, Lena Olsson, Universitetet i Karlstad.pdf  

Les mer om Speidern på www.speiding.no . Se også på lenkene nedenfor; 
Eventyrene er der ute kortfilm om speiderturen (uten voksne). 
Enkelt friluftsliv – Ly & leir, en av 6 korte opplæringsfilmer (barn kan lære seg det meste, også å vurdere fare)  
Speideren #4/2016 Temanummer friluftsliv