Trygghet er viktig

Virkeligheten i Latin-Amerika og Norden er veldig forskjellig. Det ble tydelig på Safe Communities konferanse i Mexico. Den største forskjellen handler om kriminalitet. Mord og vold er vanlig i Latin-Amerika. Men arbeidet  og engasjementet for trygghet og helse er like viktig begge steder. 
Konferansen samlet forskere og praktikere, politikere og administratorer, unge nyutdannede og mer erfarne - hvor alle hadde noe å lære av hverandre. I alt var 350 deltakere fra WHO og 27 land samlet for å  belyse og diskutere “Towards a culture of prevention",  med  mer enn 110 foredrag og presentasjoner. Det var innlegg om bl a
  • Nytt nasjonalt initiativ om utdeling av gratis briller til skoleelever i Mexico som en del av det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Initiativet bygger på kunnskap om at synsproblemer gir læringsvansker og manglende skolegang gir økt risiko for å havne i kriminalitet. 
  • Undervisningsprogram for japanske barn slik at de på egen hånd kan vurdere situasjoner og fatte kloke beslutt i katastrofesituasjoner som ved tsunami og jordbevning. 
  • Forebygging av fallulykker i Taiwan, der andelen eldre er sterkt økende. 
  • Bruk av GPS og smarttelefoner i kriminalitets- og ulykkesforebygging i Guatemala. Hotspots blir markerte på kart og politiets og samfunnets ressurser styres til disse steder. Det har gitt sterk nedgang i kriminalitet og trafikkulykker.
  • Fra ungdomskriminalitet til hverdagshjelte, et finsk program der ungdommer som havnet utenfor fellesskapet får jobbe sammen med redningstjenesten.
  • Kommunale regelendringer og holdningsskapende kampanjer for å redusere hundebitt i Australia. 

Skafor og Norges bidrag

Skadeforebyggende forum bidro med to presentasjoner; "The Norwegian model of cooperation" og et samarbeidsprosjekt om forebygging av hoftebrudd. Den norske samarbeidsmodellen vekket interesse og folkehelselovens krav om oversiktskunnskap om helsetilstand og fokus på forebygging ble bemerket. Rammeverket gir Norge et unikt utgangspunkt for forebyggende arbeid. Norge har kommet langt på mange områder – men når det gjelder skadedata og tilgjengelig statistikk er det fortsatt en vei å gå. Mange innlegg var basert på studier av skadedata av en type vi ikke har tilgjengelig i Norge. 

Børge Ytterstad, leder for Safe Communities Europeiske nettverk inviterte til neste års europeiske konferanse, i Harstad, 3. – 5. juni 2014.