Samarbeid mot alvorlige ulykker og skader

- Ulykkesskader fører til store lidelser for den enkelte og deres nærmeste. Det er også en utfordring for folkehelsen vår. Vi må ha samarbeid med både næringsliv og frivillige organisasjoner om vi skal klare å forebygge alvorlige ulykker og skader, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. Fredag 13. september undertegnet Helse- og omsorgsdepartementet og Finans Norge samarbeidsavtale om drift av Skadeforebyggende forum.

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, signerte avtalen om drift av Skadeforebyggende forum.


Skader på grunn av ulykke er vanligste dødsårsak for personer under 45 år, og hver dag trenger om lag 1 300 personer i Norge legehjelp på grunn av skader fra ulykke. En av ti som ligger på sykehus er der på grunn av en ulykke.
 
Som en del av oppfølgingen av nasjonal strategi for forebygging av ulykker (2009-2014) har Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) inngått en samarbeidsavtale med Finans Norge om drift av Skadeforebyggende forum for perioden 2009-2013. Nå videreføres denne avtalen i en ny femårsperiode. HOD og Finans Norge bidrar med en million kroner årlig til drift av forumet.

Folkehelsemeldingen som regjeringen la frem i april legger vekt på samarbeid mellom myndigheter og næringsliv for å utvikle et mer helsevennlig næringsliv. I tråd med folkehelsemeldingen gir den nye avtalen grunnlag for et bredere samarbeid mellom HOD og Finans Norge. Finansbransjen inviteres til å ta et større ansvar for befolkningens helse, og i løpet av avtaleperioden skal det vurderes aktuelle områder for samarbeid for å fremme befolkningens helse og utvikle et mer helsefremmende næringsliv.

- Næringslivets samfunnsansvar har tradisjonelt vært knyttet til å ta hensyn til miljø og rettferdig fordeling. Men næringslivet har stor innflytelse på flere områder som berører befolkningens helse og spiller derfor en viktig rolle i vår felles innsats for å møte utfordringene vi nå står overfor med ikke-smittsomme sykdommer, sier Støre.