Norsk modell er klar

Endelig er ny, norsk Trygge lokalsamfunn-modell klar til bruk for alle landets kommuner. Modellen tar høyde for norske forhold i det skadeforebyggende arbeidet og baserer seg på norsk regelverk og rammevilkår.
- Med en nasjonal modell tilpasser vi oss norsk virkelighet og det gjør modellen til et enda nyttigere verktøy for norske kommuner, sier daglig leder i Skafor Eva J. Vaagland.

Trygge lokalsamfunn (TL) er et verktøy for å hjelpe kommuner og sette skadeforebyggende arbeid på agendaen og opprettholde oppmerksomhet på skadeforebyggende arbeid over tid. Norge er ikke det første land som velger å gjøre en nasjonal tilpassning av det internasjonale konseptet Safe Communities.  

Den norske TL-modellen

TL-modellen består av fire grunntanker, åtte kriterier og minimumskrav til godkjenning og gjennomføring av prosessen.

Fire grunntanker

Modellen er tuftet på fire grunntanker som ligger som en plattform i bunn av hele modellen og gjennomsyrer alle åtte kriteriene.

  • Tverrsektorielt samarbeid betyr å vurdere nye samarbeidsformer og utvide etablerte samarbeidsformer; både mellom offentlig, privat og frivillig sektor, og mellom sektorer innad i en kommuneadministrasjon.
  • Kunnskapsbasert innebærer at metoden bygger på bruk av etablert kunnskap og erfaringer fra flere kilder. 
  • Medvirkning handler om å involvere og engasjere innbyggerne i lokalsamfunnet. 
  • Livsløpsperspektiv handler om å vurdere skadebildet i alle aldersgrupper i kommunen, der noen faser er mer sårbare enn andre.

Les mer om den norske modellen og laste ned metodehefte m.m.


Godt forankret

Den norske modellen er godt forankret før den nå gjøres tilgjengelig. Det nasjonale TL-nettverket har samarbeidet for å få frem en god, norsk løsning, eksterne konsulenter har vært involvert og modellen er forankret hos myndighetene. Modellen har vært på høring nasjonalt og drøftet i flere sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. TL-metoden er godt utprøvd og er en systematisk fremgangmåte for kommuner som ønsker å jobbe skadeforebyggende og Skafor er stolt og glad for at den nå er tilgjengelig for alle landets kommuner.


Norske kommuner som ønsker sertifisering kan nå velge om de ønsker å ta del i en nasjonal eller en internasjonal prossess.