Møte med helse- omsorgskomiteen

Skadeforebyggende forums innspill og møte med komiteen resulterte i en merknad om behov for konkret forebygging av skader og ulykker, og Trygge lokalsamfunn som en modell for dette arbeid. 

Regjeringens forslag til Folkehelsemelding som ble lagt fram i april omtalte skader og ulykker som et område som krever innsats, men skrev lite om forebyggingsmuligheter.

I Stortingets behandling av meldingen, 21. mai 2013, fikk Skadeforebyggende forum mulighet til å presentere Trygge lokalsamfunn som modell og metode. I møtet delte Solveig Rostøl Bakken fra Harstad og Helge Lund fra Os sine erfaringer fra lokalt skadeforebyggende arbeid og dokumenterte at arbeidet gir resultat. 

Komiteen skriver i sin merknad: 
"Komiteen vil trekke fram at fysiske omgivelser, steder og lokalsamfunn har stor betydning for livskvalitet og helse. Gode steder gir gode liv. Folkehelseloven, som trådte i kraft 1. januar 2012, gir kommunesektoren et større og mer helhetlig ansvar for befolkningens helse og utfyller plan- og bygningsloven når det gjelder hvordan helsehensyn kan ivaretas i kommunal planlegging. 

Komiteen vil peke på at omfanget av skader og ulykker utgjør en høy kostnad både for den som blir rammet, og for samfunnet. Derfor er det viktig å satse konkret på forebygging av skader og ulykker i det enkelte lokalsamfunn. Det finnes kunnskap og erfaring som viser at målrettede forebyggingstiltak gir gode resultater innenfor mange skadeområder. 

Komiteen vil nevne «Trygge lokalsamfunn», som er en norsk utgave av den internasjonale modellen for Safe Community. Dette er et forum for lokal skadeforebygging som bygger på politisk forankring, engasjement og tverrsektorielt samarbeid, og satsingen kan vise til gode resultater. I Norge er 17 kommuner og én fylkeskommune med i sammenslutningen, og komiteen vil spesielt peke på Harstad og Os i Østerdalen som foregangskommuner i dette arbeidet. Komiteen mener at de erfaringene som er høstet gjennom arbeidet med «Trygge lokalsamfunn», har overføringsverdi til lokalsamfunn generelt, både i by- og landkommuner."

(Nettverket er større enn komiteen skriver. Vi har i dag 20 godkjente kommuner og en godkjent fylkeskommune, i tillegg deltar mange kommuner som ennå ikke er blitt godkjent i nettverket).

Skadeforebyggende forums innspill til Stortingets behandling av folkehelsemeldingen 
Presentasjonen som ble vist på møtet med Helse- og omsorgskomiteen, 21. mai 2013