Lokal beredskap i nasjonalt perspektiv

Tre foredrag til å bli klok av, erfarings-utveksling og lokale tiltak  sto på programmet på Trygge lokalsamfunns høstsamling. Hovedtemaer:  Lokal beredskap i nasjonalt perspektiv, lokale omsorgsgrupper som del av beredskapsarbeidet og evaluering av arbeidet med ”Trygge lokalsamfunn” i Vestfold.
Nettverksmøtet for Trygge lokalsamfunn ble holdt på Hotell Opera, 23. oktober 2014. Høstmøtet var lagt opp med tre innledende foredrag, diskusjon og erfaringsutveksling.
Lokal beredskap i nasjonalt perspektiv,  Lokale omsorgsgrupper som  en del av beredskapsarbeidet, Jorunn Sjølie, Norske kvinners sanitetsforbund og Evaluering av arbeidet med ”Trygge lokalsamfunn”, ved Anne Slåtten i Vestfold fylkeskommune.
Innlegget var viet kommunenes beredskapsplikt, som innebærer ansvaret for å opprettholde en overordnet beredskapsplan med samordning på tvers av sektorer. Dette betyr tverrfaglig ansvar for forebygging, beredskap, krisehåndtering, kunnskapsformidling, risikooversikt, samt sikring av kritiske samfunnsfunksjoner. Kritiske samfunnsfunksjoner betyr i hovedsak trygghet for liv og helse, samfunnsstabilitet og vedlikeholdt natur og miljø.
Den største utfordringen for kommunene blir å se sammenhengen i komplekse hendelser. Hvilke kombinasjoner av enkelthendelser kan gi worst case-scenarier? Disse eksemplene ble nevnt:  Storbrannene langs vestkysten sist vinter; sterk vind med atypisk stadig varierende retning, uvanlig tørke, strømbrudd.  Rekken av vannskader over hele landet. Avløpsrensing reduserer ikke bare antall vannskadde bygninger, men også risikoen for jordskred, rasert landbruksjord og strøm- og kommunikasjonsavbrudd.
Det neste innlegget tok for seg beredskapen for det livsviktige ”omsorgsarbeidet”. Norske kvinners sanitetsforening ble stiftet i 1896, med tanke på sanitetstjeneste ved krigstilstander, men har omdefinert sin rolle til å yte omsorg i fredstid. De trer inn med omsorgsarbeid ved sivile krisesituasjoner, eksempelvis ved å ivareta aleneboende eldres behov under større flom- og brannsituasjoner.
Mange fikk en a’ha-opplevelse av å høre hvordan sanitetskvinnene slo til med mat og kaffe til dødsslitne brannmannskaper under vinterens storbranner. Kampen mot brannkatastrofen var lenge uviss. Kanskje litt mat og kaffe rett i hånden bidro til at mannskapene kunne ta ut det ekstra som måtte til? 
Evaluering av prosjektet Trygge lokalsamfunn – Anne Slåtten, Vestfold fylkeskommune
Det siste innlegget handlet om evaluering av Trygge lokalsamfunn-arbeidet i Vestfold fylkeskommune. Undersøkelsen ferdigstilles ikke før medio november, men følgende konklusjoner synes klare:
  • Kommuner som er sertifisert som ”Trygge lokalsamfunn-kommuner” synes å ligge et hestehode foran de andre når det gjelder lokalt sikringsarbeid. 
  • Kommunene må gis adekvate virkemidler til å drive skadeforebyggende arbeid. 
  • Det  framtidige arbeidet må hele tiden være kunnskapsbasert
En enkel oppsummering fra diskusjonen på møtet vil bli sendt ut til møtedeltakerne.