Barnetråkk og idrettsskader m.m.

På vårt årlige temaseminar om ”Innhenting og bruk av skadedata” peker vi på måter å innhente kunnskap som kan omsettes til praktiske forebyggingstiltak. På årets seminar presenterte vi ”Barnetråkk”, Senter for idrettsskadeforskning, Harstad kommunes kontroll- og kvalitetssystem og Nasjonalt pasientregister.  
Kunnskap om ulykker og årsakssammenheng er en forutsetning for å kunne gjøre et godt forebyggende arbeid. Det finnes mange ulike kilder å hente kunnskap fra. Til vårt årlige seminar inviterer vi ressurspersoner fra ulike sektorer; de som arbeider med å innhente og registrerer skadedata og de som arbeider med å omsette kunnskapen til praktiske forebyggingstiltak.  
Åres seminar fant sted på KS-møtesenter Arena, 6. nov kl 10 – 15. Fire forelesere og rundebordsamtale med initierte deltakere – kunnskapsutvikling for alle parter. 

"Barnetråkk - barn og unges medvirkning i planleggingsprosessen", Karoline Birkeli, Norsk design og arkitektursenter 
”Konsekvensutredninger viser hvor elgen trekker og frosker hekker, men ikke hvor barna går, leker eller oppholder seg”.  Inspirert av at vi ofte har større kunnskap om elgetråkk enn om hvordan barn beveger seg i nærmiljøet – ble det satt i gang et arbeid for å kartlegge barns bevegelsesmønster. Hvor leker de, hvilke steder oppfatter de som skumle. Hvilke steder bør skjermes for utbygging slik at barna kan beholde sine gode lekesteder i nærmiljøet. Med ”Barnetråkk” kan barn fra 5. klasse, med et enkelt og smart kartverktøy lage sine egne kart av hvordan de opplever nærmiljøet. Barnas ”tråkk” gir viktig kunnskap till kommunens planleggere. 
Kommunens kontroll- og kvalitetssystem gir kunnskap om alle typer av avvik i kommunens virksomheter – og blant ansatte. Dette system kan gi nyttig kunnskap i det forebyggende arbeidet. Mulighetene er mange og jo flere indikatorer man legger inn i systemet – jo mer kunnskap kan man hente ut. Det er også viktig å arbeide med holdninger – slik at det er motiverende å rapportere avvik. Det skal ikke handle om å avdekke feil og mangler – men å lære av dem. Registrering bør premieres – men samtidig må det klargjøres at ikke alle skrubbsår trenger å rapporteres inn – kommunen må etablere en felles mal for rapportering. 
"Nasjonale tall i regionalt og lokalt perspektiv", Hva kan vi lære og hvordan kan vi bruke de tall vi får fra NPR, Johan Lund, Helsedirektoratet.
Skadetall fra NPR (Nasjonalt pasientregister) ble presentert og det ble vist hvordan disse tall kan gi interessant statistikk og vise utvikling på kommune- og fylkesnivå. Rapporten ”Skadebildet i Norge – hovedvekt på personskader i sentrale registre” 2014:2 kan lastes ned fra nett. De lokale data vi fikk presentert på møtet er ennå ikke offisielle. Vi har derfor ikke mulighet til å legge ut presentasjonen. 

"Idrett, skader og forebyggingstiltak", Kathrin Steffen, Norges Idrettshøgskole Kathrin Steffens innlegg del 1 Kathrin Steffens innlegg del2 
Man regner med at ca 17 % av alle ulykkesskader er relatert til idrettskader. Norges Senter for idrettsskadeforskning er et av Europas ledende institutt på idrettsskader; årsaker, påvirkningsfaktorer og forebygging. Senteret arbeider både med breddeidrett og med eliteutøvere. Filmklipp som dokumenterer skader i eliteidretten gjør det mulig å se bevegelsene i detalj. Det er mulig å gjøre ”skjelett-animasjoner” som kan lære oss mer om når og hvordan skader oppkommer og hvordan de kan unngås. Senter for idrettsskadeforskning utvikler forebyggingsprogram for ulike sportsaktiviteter og formidler til forbund og trenere, som enkeltutøver kan du også bruke appen ”Get set – train smarter”.