Trygg oppvekst, mestring og utfordringer

Barns behov av oppvekstmiljøer som byr på både utfordringer og mulighet til læring og mestring ble belyst med innlegg, diskusjoner og eksempler på vårt seminar om barnesikkerhet i desember 2012. 

I juni 2012 ble det lansert en europeisk undersøkelse om barnesikkerhet som så på hvordan de ulike lands lover og regelverk beskytter barns oppvekst. Undersøkelsen ble gjennomført av ESCA (European Child Safety Alliance)  der Skadeforebyggende forum representerer Norge.
Vi har etter det satt ned en tverrsektoriell arbeidsgruppe som i løpet av høsten har sett nærmere på undersøkelsen i forhold til norsk virkelighet. Seminaret, 11. des 2012,  var et ledd i arbeidet med å kartlegge barns oppvekstvilkår og sikkerhet, og barns behov for utfordringer og muligheter til å lære seg mestring av risiko i ”passe” sikre miljøer.

Presentasjon av Skafors barnesikkerhetsarbeid, ved daglig leder i Skadeforebyggende forum Eva J Vaagland
Meningsfylte opplevelser og aktiviteter for barn, Førsteamanuensis Ellen Beate Hansen Sandseter,  Dronning Mauds minne har forsket på barns lek og mestring og delte tanker om betydningen av at barn får utvikle seg gjennom motoriske og fysiske utfordringer for å lære seg å mestre risikostituasjoner.
Barnesikkerhet i Norge i dag - er alt på plass eller er det rom for bedring? Leder for Skadeforebyggende forums arbeidsgruppe, Sverre Røed Larsen gjorde rede for diskusjonen i arbeidsgruppen som innledning til en rundebordsamtale om barns sikkerhet fra ulike perspektiv.
Rundebordsamtale og korte prosjektpresentasjoner:
Sjøsikkerhet et ekesempel fra en barnehage i Sande, Cecilie Presberg, Sande kommune
Gemba - om sikkerhet i barnehager; Christian Karlsson, Sikkerhetsrommet
Hverdagslykke for alle, Frida Johansen, Rådet for psykisk helsa
Sikkerhet på lekeplasser, Øyvin Vestre

Skadeforebyggende forum vil følge opp arbeidet for barns sikkerhet, bl a gjennom arbeidet i Barnesikkerhetsrådet og i Trygge lokalsamfunn. Det vil bli invitert til et nytt seminar i 2013