Svakheter i norsk barnesikkerhet

Det er betydelig strukturelle svakheter i norsk barnesikkerhetsarbeid. Det framkommer i en ny europeisk kartlegging i regi av European Safe Child Alliance som særlig sett på politiske føringer og offentlige rammeverk og innsats. Skadeforebyggende forum presenterte rapporten i Norge på en ”Samling for samhandling”, og følger opp de påpekte manglene.

 

Norge kommer ikke udelt godt ut av en fersk europeisk kartlegging om barns sikkerhet. Med sin middelskarakter havner Norge i den dårligste halvparten - mens Finland og Island ligger øverst. Men kartleggingen er ingen konkurranse,  poengene er mer en indikasjon enn en fasit. Hensikten med kartleggingen er å gi et situasjonsbilde, bl. a. som grunnlag for å identifisere utfordringer og foreta prioriteringer i nasjonal planlegging, og å måle utviklingstrekk på de enkelte områder i de forskjellige land.

Undersøkelsen, ’Child Safety Report Card 2012’, ser primært på sikkerhetsnivået vurdert på grunnlag av politisk styring og iverksatte strukturer innenfor i alt 12 områder innen sikkerhet og ulykkesforebygging. Kartleggingen er utført av nettverket European Child Safety Alliance, som i Norge er representert ved Skadeforebyggende forum.

Norge med 35 poeng ligger nøyaktig på det europeiske gjennomsnittet. Åtte land kommer over 40 poeng med Finland i topp med 45.

Undersøkelsen som blir lansert samtidig i hele Europa foreligger kun på engelsk. 

Les mer på våre sider om barnesikkerhet.

Her kan du laste ned hele undersøkelsen CHILD SAFETY REPORT CARD 2012 - How Safety Conscious are European Countries Towards Children?
CHILD SAFETY REPORT CARD NORWAY - viser resultat innenfor ulike risikoområder
CHILD SAFETY COUNTRY PROFILE gir bakgrunnsinformasjon, data og statistikk

Det ble sendt ut pressemelding med omtale av kartleggingen