Opptak fra seminar om fallforebygging i Harstad

Dame som presenterer sin forskning. Hun står til venstre i bildet. Resten av bildet er et utklipp fra hennes presentasjon som er lagt inn.

Jo eldre vi blir, jo større er risikoen for å falle. Hvordan kan vi forebygge fall? Og hvordan kan vi redusere skader som følge av fall? Dette var overordnet tema på seminaret.

Fallskader og effekten av dempende gulv i Harstad - Johanna Gustavsson

Johanna Gustavsson er forsker ved Karlstads Universitet og har forsket på om mykere gulv resulterer i færre skader for de som faller. Hun har sammenlignet tall fra flere sykehjem i Harstad. Her presenterer hun resultatene fra studien.

 

Seniorsikker - Eva Vaagland

Eva Vaagland er daglig leder i Skadeforebyggende forum og snakker om skadebildet i Norge og hvordan drive forebygging. Hun peker også på muligheter og utfordringer for kommuner i en tid hvor «Leve hele livet» og «Et aldersvennlig Norge» står på den politiske dagsorden. Målet er trygge boliger og færre fall.

 

Trygge eldre - Elin Storsletten

Harstad kommune er Norges eldste Trygge lokalsamfunn (TL). Elin Storsletten er TL-koordinator i kommunen, og leder for folkehelseavdelingen. I Harstad gjøres det mye for å forebygge fall og skader blant eldre, og Elin snakker her om ulike tiltak og hvordan de prøver å nå målgruppen.

 

Evaluering av å dele ut gratis brodder - Robin Holmberg og Johanna Gustavsson

Gratis utdeling av brodder kan være en klok løsning for å redusere fall. Flere svenske kommuner har delt ut brodder til sine eldre innbyggere. Robin Holmberg ved Karlstads Universitet har studert om dette har effekt, og om antall fall har gått ned. Johanna Gustavsson, også fra Karlstads Universitet, presenterer studien og funnene.