Trygghetsvandring i fire trinn

Trygghetsvandring bør gjennomføres med en tydelig plan, fra start til konklusjon. Til slutt bør deltagerne få vite hva innsatsen deres fører til av endringer. 

Trinn 1: Planlegge

Trygghetsvandringen må følge en plan, med mål for vandringen, oversikt over områdene som skal dekkes, samt en tidsplan. Deretter kommer det praktiske med å rekruttere deltakere og avtale møteplass. Vi anbefaler å utnevne en leder som kan styre trygghetsvandringen fra start til slutt, være kontaktperson og sørge for at funnene blir notert, rapportert og tatt riktig hånd om for å få fjernet potensielle farer. 

Trinn 2: Vandre

Hvis det er mange deltakere bør de deles opp i mindre grupper. Før selve vandringen starter skal gruppene diskutere om det er spesielle steder i området de vil se nærmere se på - i tillegg til de forhåndsdefinerte. 

Det er en fordel om gruppene er bredt sammensatt for å få frem ulike synspunkter, men de bør ikke være større enn at hele gruppen kan samarbeide og diskutere funnene i fellesskap. Under selve vandringen går gruppene gjennom områdene som skal undersøkes, diskuterer og noterer ned risikofaktorer og andre forhold. Alle meninger teller, derfor er det viktig at alle deltar og slipper til i diskusjonene.

Trinn 3: Diskutere

Etter vandringen samles alle for å diskutere inntrykk og opplevelser. Har deltakerne ulike syn på de forskjellige områdene? Avhenger synspunktene av alder eller andre demografiske forskjeller?

Denne samlingen er en arena for deling og kartlegging av alle behov, synspunkter og forslag til løsninger. Lederen for trygghetsvandringen leder møtet og sørger for at alle innspill blir notert.

Trinn 4: Rydde og rapportere

På et senere tidspunkt, men ikke senere enn at befaringen er friskt i minne, skal deltakerne samles for å diskutere funnene og løsninger på dem. Konklusjonene bør sammenfattes i en anbefaling med aktuelle tiltak, på kort og lang sikt. Konklusjonen overleveres til de som har bestilt vandringen. Dersom vandringen er gjort på privat initiativ for å øve press på andre, bør det lages en plan som beskriver hvem som skal følge opp de enkelte punktene, og når.

Det er viktig å minne deltakerne om hvilke forventninger de kan ha til tiltak og forbedringer etter vandringen. Her kan det også være klokt å være tydelig på forhold det ikke er aktuelt å gjøre noe med.

Det er også viktig at deltakerne får informasjon om tiltak som blir gjort etter vandringen, slik at de kan se resultater av innsatsen.