Forebygging - hvordan?

Vi definerer skadeforebygging som systematisk, målrettet arbeid for å redusere uønskede hendelser og effekter bl.a. gjennom å fjerne, hindre eller stenge for forhold som kan føre til sykdom, skade eller andre problemer.

Skadeforebygging er ikke noe eget fag, men et viktig fagområde som trekker på erfaring fra flere disipliner, og som krever flere tilnærminger. Vi taler i hovedsak om tre typer innsats:

  • Strukturelle tiltak for å endre omgivelsene
  • Holdningsskapende tiltak for å endre holdninger
  • Tiltak for å endre enkeltes atferd

Innenfor disse innsatsområdene finnes det mange eksempler på tiltak som har gitt gode resultater. For eksempel har skoldingsrisiko for barn blitt redusert gjennom sikring av komfyrer. Fallrisiko for eldre er redusert ved hjelp av balanse- og styrkeøvelser og bruk av midtdeler har redusert antall møteulykker på veiene. Lover, regler og holdningsskapende tiltak kan få oss til å endre atferd, f eks. bruke bilbelte og flytevest.

Det kreves kunnskap

Å forhindre alle ulykker er ikke fysisk mulig. Ressursene må settes inn der de gir størst effekt. Erfaring viser at enkle – og til dels svært billige – tiltak kan gi stor effekt. Gode dokumenterte eksempler på dette er f. eks. strøing på glattis og fallforebygging blant eldre. Skadedata gir oss viktig kunnskap om hvor ulykker skjer og hvor det er viktigst å drive forebygging. 

Alle typer av forebygging må baseres på kunnskap – både om risikofaktorene og virkningsfulle tiltak. Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er derfor grunnleggende. Selv i et mikromiljø som i hjemmet – hvor de fleste ulykker fortsatt skjer – kan vi ha nytte av å foreta en vurdering av risiko for å rydde dem bort effektivt.

Og samarbeid

Skadeforebygging krever sammensatt og koordinerte innsats fra flere sektorer og fagdisipliner. Vi samarbeider med aktører innenfor privat og offentlig sektor, med frivillige organisasjoner og med representanter for mange ulike profesjoner. Med mer enn 30 års erfaring har vi kunnet etablert en unik kunnskapsbank og et stort nettverk av kontakter. Vi bidrar til kunnskapsutvikling, bevisstgjøring og aktiv forebygging, gjennom informasjonsformidling, prosjekter og samarbeidstiltak.

Ta gjerne kontakt med oss for evt. samarbeidstiltak, post@skafor.org