Forebygging - hvordan?

Barn får hjelp å lære seg sykle

Vi definerer skadeforebygging som systematisk, målrettet arbeid for å redusere sannsynligheten for skader og ulykker. Det kan gjøres på mange ulike måter. F.eks. gjennom lovgivning, regler og retningslinjer, tekniske løsninger, sikkerhetstiltak, bruk av hjelpemidler eller holdningsskapende kampanjer.

Skadeforebygging er ikke noe eget fag, det kreves innsats fra mange ulike sektorer og disipliner. Vi snakker i hovedsak om tre typer innsats:

  • Strukturelle tiltak for å endre omgivelsene
  • Tiltak som endrer atferd for å få den enkelte til å ta andre valg
  • Holdningsskapende tiltak for å endre holdning

Ofte gir en kombinasjon av alle tre best resultat.

Det kreves kunnskap

Å forhindre alle ulykker er ikke fysisk mulig. Ressursene må settes inn der de gir størst effekt. Erfaring viser at enkle – og til dels svært billige – tiltak kan gi stor effekt. Det kan være strøing på glattisen, fallforebygging blant eldre og bruk av midtdeler. Skadedata gir oss viktig kunnskap om hvor ulykker skjer og hvor det er viktigst å drive forebygging. 

Alle typer av forebygging må baseres på kunnskap om risikofaktorer, risikogrupper og arenaer, og kunnskap om virkningsfulle tiltak. Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) er derfor grunnleggende. Selv i et mikromiljø som i hjemmet, hvor de fleste ulykker fortsatt skjer, kan det være nyttig å vurdere hva man kan gjøre for å unngå skader og ulykker.

Og samarbeid

Skadeforebygging krever sammensatt og koordinert innsats fra flere sektorer og fagdisipliner. Vi samarbeider med aktører innenfor privat og offentlig sektor, med frivillige organisasjoner og med representanter fra mange ulike profesjoner. 

Med mer enn 35 års erfaring har vi kunnet etablere en unik kunnskapsbank og et stort nettverk av kontakter. Vi bidrar til kunnskapsutvikling, bevisstgjøring og aktiv forebygging, gjennom informasjonsformidling, prosjekter og samarbeidstiltak.

Ta gjerne kontakt med oss for evt. samarbeidstiltak, post@skafor.org