Forebygging av trafikkulykker

Liten gutt på sykkel med hjelm og refleksvest. Han står rett ved et fotgjengerfelt og er klar til å krysse gaten. I bakgrunnen skimter man en bil som har stoppet foran fotgjengerfeltet.

Trafikkulykker kan forebygges. Det viser reduksjonen i antall drepte i trafikken siden tidlig på 1970-tallet, da systematisk, langsiktig innsats for økt trafikksikkerhet startet. Trafikkforebygging må rettes inn både mot ulykkesårsaker og ulykkesgrupper. Mye, særlig knyttet til veimiljøet, må gjøres av det offentlige. Men hver og en av oss må tenke på sin egen sikkerhet, og sikre seg selv. 

Norske myndigheter har tatt trafikksikkerhet på alvor. Store samfunnsressurser er brukt bl.a. på bedre veier og holdningsarbeid, samt lover og regler er brukt for å tvinge gjennom sikringstiltak. Stortinget har fastsatt ambisjonen gjennom sin nullvisjon, og tallfestede mål for færre drepte og hardt skadde. Innsatsen skjer gjennom nært samarbeid mellom offentlige aktører og frivillig sektor. Dette understrekes også gjennom den nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet på vei som inneholder en rekke konkrete, forebyggende tiltak.

Antallet gående og syklende som har mistet i trafikken er mer enn halvert fra 1970, men har økt noe de seneste år. Personlig forebygging inkluderer årvåkenhet, så vel som bruk av refleks, og teknisk skikk på sykkel. Alvorlige mopedulykker en stor utfordring i aldersgruppen 16–17 år, og opplæring er ett sentralt tiltak.

Andelen drepte bilførere og -passasjerer har økt, der høy fart og rusmisbruk er to av årsakene. Personlig forebygging omfatter tilpassing av fart til forhold, og ikke minst: bruk av bilbelte. Ca. 95 prosent av bilistene bruker belte, men det siste tiåret har ca. 40 prosent av de drepte i bil ikke brukt bilbelte.

Mange aktører deltar i trafikksikkerhetsarbeidet; særlig Politiet og Statens vegvesen fra den offentlige sektoren, og Trygg Trafikk (TT), som er medlem i Skadeforebyggende forum, fra den frivillige sektoren. TT driver et omfattende arbeid, bl.a. med opplæring av barn og ungdom, i tillegg til tiltakene; Trafikksikker kommune og Trafikksikker skole/barnehage.

Noen forebyggingstiltak

  • Bruk av bilbelte er fortstatt et helt sentralt forebyggingstiltak.
  • Barn må feste bilbeltet rett: skråbeltet skal ikke under armen!
  • Barn i bilsete skal ikke sitte forovervendt – som de fleste gjør.
  • Hjelm er fortsatt avgjørende på sykkel, moped og motorsykkel.
  • Farten må tilpasses ferdigheter og avpasses forholdene.
  • Refleks er nødvendig i mørket; gult er en synlig markørfarge.
  • Del veien med syklistene – vis hensyn!